Índex curs de monitor/a

Assistència obligatòria d’un 85%
CURS DE MONITOR/A: Pots faltar fins a 16h 

La Direcció General de Joventut des de l’1 de desembre de 2017, exigeix que l’alumnat dels cursos reglats de monitor/a i director/a justifiquin i recuperin totes les seves absències al curs, per aquest motiu s’haurà de presentar una “Declaració responsable justificativa d’absència a classe” per cada dia que hagi faltat alguna hora a classe.

A la carpeta del llibre de firmes trobareu impresos per poder presentar aquestes declaracions seguint aquestes instruccions:

1- Utilitzeu un full per dia

2- Aquesta declaració responsable s'ha d'entregar personalment al tutor del curs degudament signada (No la pot recollir cap altre professor/a)

3- Assistència obligatòria d’un 85% :

3.1 Per poder superar el curs, l’alumne/a ha d’haver assistit, com a mínim, al 85% del total d’hores de l’etapa lectiva presencial. Totes les hores no assistides s’hauran de justificar i recuperar. A l’inici de cada curs s’informaran dels criteris de comptabilització, de justificació i recuperació d’hores d’assistència.

3.2 Totes les sessions formatives a l’Escola l’Empordà són de 2 o 3 hores i els alumnes hauran de registrar la seva assistència signant a l’inici de cada sessió al “Llibre de registre” de cada curs.

3.3 Els alumnes han de firmar sempre en començar la classe fent passar el llibre de firmes i quan tothom hagi signat el llibre ha de retornar a la taula del professor/a.

3.4 Quan un alumne/a arriba tard, ha d’anar a la taula del professor/a a signar i ha d’apuntar obligatòriament  l’hora a la qual ha arribat. Quan un alumne/a marxa abans d’hora el professor/a li ha de demanar el número on signa i ha d’apuntar l’hora a la qual ha marxat.

4- Totes les hores no assistides s’han de justificar i recuperar:

4.1 L’alumnat haurà de justificar les no assistències presentat una declaració responsable on s’especifiquin els motius pels quals no s’ha pogut assistir a classe, adjuntant, si és el cas, un informe mèdic o altra documentació acreditativa.

4.2 L’inspector/a podrà exigir a l’alumne/a a més de la declaració responsable un informe mèdic o altra documentació justificativa de l’absència.

4.3 Els exercicis de recuperació de cada unitat didàctica estaran penjats a l’Aula Oberta i els alumnes els hauran de presentar en un màxim 30 dies de la finalització de l’etapa lectiva presencial. S’han d’enviar per correu electrònic a unitatsonline@escolaemporda.cat

4.4 Només podeu recuperar les sessions no assistides fent exercicis si no heu superat el 15% de les no assistències que permet la normativa vigent

4.5 Els alumnes que hagin superat el 15% de les no assistències seran considerats NO APTES. Només en el cas que es pugui justificar motius com per malaltia o accident la direcció de l'escola podrà considerar una possible recuperació assistint en un altre curs al total de les unitats didàctiques no assistides.

4.6 Els alumnes que pactin inicialment amb l'escola l'assistència a més d'un curs, hauran d'assistir a totes les unitats didàctiques del pla d'estudis i no poden recuperar cap sessió fent exercicis.


(Trobareu el model a DESCÀRREGA DOCUMENTS