Ciutadella‎ > ‎

Idiomes


Aquests cursos, que organitza l'Associació d'Adults de Menorca, s'han d'autosubvencionar; per tant, es duran a terme en la mesura que hi hagi un mínim de persones interessades. El nombre de places és limitat.

Només es tornarà l'import de la matrícula, en cas de baixa, durant els primers quinze dies de curs.

DOCUMENTACIÓ: Una foto de carnet i una fotocòpia del DNI

DE NOVEMBRE A MARÇ

Anglès

Vols aprendre anglès? No posis més excuses, a l’escola d’adults de Ciutadella ho tens ben fàcil!

* IMPORTANT: aquest cursos no es corresponen amb els de l’escola oficial d’idiomes

Anglès I
Nº Alumnes: 25

Per la gent que té pocs o cap coneixement d’anglès. Aquest curs comença de zero!

Impartit per Ximena Talavera.


Anglès II

Nº alumnes: 25

Necessites estar familiaritzat amb:
 • - to be
 • - to have
 • - present simple
 • - there is / there are
 • - introducing yourself
 • - the numbers
 • - the time
 • - vocabulary: jobs, the city, adjectives, the colours…

Anglès III
Nº alumnes: 25

Necessites estar familiaritzat amb:

 • - tots els continguts del curs anterior
 • - present continuous
 • - past simple
 • - there was / there were
 • - some / any
 • - adverbs of frequency
 • - role plays (in a shop, in a restaurant, …)
 • - can
 • - prepositions of time

Anglès IV

Nº alumnes: 25

Necessites estar familiaritzat amb:

 • - tots els continguts del curs anterior
 • - future simple
 • - going to
 • - present perfect
 • - should
 • - comparative adjectives
 • - something / nobody / etc.
 • - role plays

Anglès V

Nº alumnes: 25

Necessites estar familitaritzat amb:

 • - la gramàtica I conceptes de 1r a 4t
 • - present perfect and past simple
 • - past simple and past continuous
 • - prepositions of time (during, while, since, for…)
 • - Want and other pattern verbs
 • - adjectives and one / ones
 • - modal verbs
 • - passive voice
 • - vocabulary and idioms (human body, at the airport, measures and numbers…)

Conversa I

Nº alumnes: 15

Tens un vocabulari bàsic però et fa falta pràctica per formar frases i conjugar els verbs correctament.

Es recomana haver cursat anglès I i/o anglès II.


Necessites estar familiaritzat amb:

 • - subject pronouns
 • - the verb to be
 • - basic vocabulary: the colours, the numbers, the days of the week, the time…
 • - introducing yourself

Conversa II

Nº alumnes 15


Ets capaç de construir frases senzilles en present, passat i futur, però necessites ampliar el vocabulari i adquirir més fluidesa.

Es recomana haver cursat anglès II i/o anglès III.


Necessiters estar familiaritzat amb:

 • - els coneixements de conversa I
 • - present simple
 • - past simple
 • - future tenses
 • - can / must

Conversa III

Nº alumnes: 25

Saps emprar els diferents temps verbals de present, passat i futur, així com expressar gustos i preferències. Necessites més fluidesa, ampliar vocabulari I aprendre frases fetes.

Es recomana haver cursat com a mínim anglès IV.


Necessites estar familiaritzat amb:

 • - els coneixements de conversa I i II
 • - first conditional
 • - comparative anf superlative forms of adjectives
 • - linkers
 • - modal verbs


Italià


Impartit per Marta Pennacchio

Francès

Impartit per Carolina Tarlowski
 • Francès 1

No es necessita cap coneixement previ

 • Francès 2

Per matricular-se a n'aquest curs és necessari tenir els següents coneixents:

 • L'alfabet
 • El presentador: c'est
 • Els articles definits,indefinits i partitius
 • Els nombres
 • Els interrogatius: Comment? i Pourquoi?
 • Pour, Parce que
 • Verbs: Els auxiliars être i avoir i els verbs de la primera conjugació
 • Vocabulari: colors, adjectius, feines, estacions de l'any, mesos, hores ...


Alemany

Impartit per Sigrid Thews

Iniciació: No es necessari cap coneixement previ

Mitjà: Per matricular-se a n'aquest curs és necessari tenir els següents coneixements:

Els verbs sein/haben/modals

El complement directe

El vocabulari bàsic

Les conjuncions en posició 0

Avançat: Per matricular-se a n'aquest curs és necessari tenir els següents coneixements :

Complement directe e indirecte

Preterit Imperfecte

Preterit Perfecte

Conjunccions subordinades “weil “ i “dass”

Preposicions de Akk, Dat i de “canvi”

Preposicions separables i no separables de verbs