Ciutadella‎ > ‎

Curs de preparació de proves d'accés a la UIB


1.  Estructura de la prova

La prova d’accés té dues parts: 
 

Part comuna,   amb quatre exercicis: 

- Comentari de text o desenvolupament d'un tema general d'actualitat.

- Llengua catalana.

- Llengua castellana.

- Llengua estrangera (es pot elegir entre anglès, francès, alemany, italià i portuguès).
 

         Part específica, dos exercicis, que depenen de l'opcció d'accés triada: 

       - Una matèria obligatòria

       - Una matèria optativa

La relació que hi ha entre opcions i estudis la podreu trobar a l'apartat de vinculació entre les opcions i els estudis de la UIB. 


2.  Requisits del curs 

  -  Tenir 25 anys o complir-los abans de l’1 d’octubre de l'any en què es realitza la prova.

  -  No tenir el títol de batxillerat o equivalent.

  -  És important tenir una base en coneixements generals, lingüístics i científics. 
 

3.  Observacions: 

Els exàmens són convocats per la UIB a Palma, però es poden fer les proves a la seu de Menorca. La inscripció s'ha de fer a la UIB durant el període de matrícula. 

Una vegada superada la prova, es pot presentar-se de nou si es vol millorar la nota. 

Aprovar l’accés per a majors de 25 anys significa tenir aprovat l’accés a la Universitat. Això NO equival, a cap dels efectes, a la possessió de CAP titulació acadèmica. 

La superació de la prova faculta per matricular-se en algunes de les carreres vinculades a l’opció triada.
 

4.  DURADA I HORARI DEL CURS D'ACCÉS A LA UIB A LA NOSTRA ESCOLA:


Aquest curs està enfocat per preparar les proves d'accés a la Universitat de les Illes Balears.

Es preparen les assignatures comunes:
LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

LLENGUA ANGLESA

COMENTARI DE TEXT


També es prepara l'optativa de:
GEOGRAFIA 

Les classes comencen l’1 d’octubre i duren fins a la data de l’examen.

Abans de matricular-se s’ha de fer la VIA (Valoració inicial de l’alumne), per tal de veure el curs que correspongui a cadascú, tenint en compte les seves capacitats, interessos i necessitats.