หน้าแรก

ปณิธาน

โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีมารยาทไทย  ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม   จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน  

การเขียน  การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน  โดยยึดหลักการที่ว่า 

          “ทุกคนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐแล้วจะมีพื้นฐานชีวิตที่ดี