POSTGRAU EN GESTIÓ DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS


https://sites.google.com/a/esaged.net/postgrau_gitdddh/peticio_informacio?pageUrlChanged=peticio_informacio


L’ESAGED-UAB convoca per al període 2016-2018 la VIII edició del Postgrau en Gestió de Documents Electrònics amb un programa totalment renovat i que incorpora els darrers avenços experimentats en el sector de la gestió dels documents, les tecnologies de la informació i la comunicació i en les polítiques de transparència, accessibilitat i retiment de comptes sota el següent calendari: 
 • 1r curs: del dia 7 de novembre del 2016 fins el 5 d'abril del 2017
 • 2n curs: del dia 6 de novembre del 2017 fins el 3 de maig del 2018
El treball final de postgrau es podrà presentar fins el dia 7 de novembre del 2018. 

El postgrau s’adreça a professionals de les organitzacions (administració pública i empresa privada) interessats en assolir una notable expertesa per gestionar documents electrònics en el seu entorn professional i també als tècnics i càrrecs de comandament que han de liderar o participar activament en el desplegament de processos o projectes de gestió marcadament automatitzats (arxivers-gestors de documents, informàtics i administradors de sistemes, experts en organització i modernització, juristes i tècnics de gestió en despatxos i col·legis professionals). 

Per tal de facilitar l’assistència dels interessats que no viuen en l’entorn de l’àrea de Barcelona i amb l’objectiu que es puguin reduir notablement els trasllats, en aquesta ocasió el postgrau s’ofereix de manera semipresencial. Els mòduls 1 i 4 es realitzen de manera online i els mòduls 2 i 3 es realitzen de manera presencial, en horari de tarda dos dies a la setmana. Les classes es realitzaran a la seu de l'EAPC, a Barcelona (el calendari estarà disponible per als alumnes a l'inici del postgrau).

El postgrau és organitzat per l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el suport de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Subdirecció general d’arxius i museus de la Generalitat i la col·laboració del Col·legi d’Enginyers Informàtics de Catalunya, el Col·legi de Secretaris, el Consorci per a l’Administració Oberta de Catalunya, i de diverses empreses del sector. 


Estructura del postgrau
L’estructura del programa parteix de la convicció que l’ineludible assoliment d’una administració electrònica i d’unes organitzacions més àgils i transparents passa necessàriament per una aliança interdisciplinar entre els òrgans i departaments públics i privats que tenen la comesa de gestionar, organitzar, preservar i fer accessible els documents i la informació en suport electrònic. Per fer possible unes organitzacions més eficients cal formular una metodologia científica que doti els participants de les eines conceptuals, tècniques i pràctiques imprescindibles per assolir aquest repte.

Per tal de donar resposta als continuats canvis en l’aspecte tecnològic i metodològic s’ha procedit a renovar substancialment el programa docent, atorgant un especial relleu a la presentació de casos pràctics que permetin al assistents combinar de manera equilibrada les sessions teòriques amb l’estudi de casos concrets. Així el postgrau s’ha estructurat en cinc mòduls que comporten un total de 30 crèdits: 25 crèdits de formació teòrica, pràctica i de valoració de casos i experiències reals, i 5 crèdits del projecte final de carrera.

El programa s’estructura de la manera següent:
 • Mòdul 1: Disseny de sistemes de gestió de documents electrònics (5 ECTS)

 • Mòdul 2: Processos i eines de gestió de documents electrònics (9 ECTS)

 • Mòdul 3: Models tecnològics de sistemes de gestió documental (6 ECTS)

 • Mòdul 4: Explotació de dades i de la informació (5 ECTS)

 • Mòdul 5: Projecte final de postgrau (5 ECTS)
El programa és semipresencial en la voluntat de trobar un equilibri entre aquells coneixements que es poden impartir on line i la convicció que el contingut de part de les assignatures i la presentació i discussió d’alguns casos pràctics exigeix una relació intensa entre els professors i els alumnes i que aquest valor afegit precisa d’un marc de treball molt directe i dinàmic. El postgrau compta amb un Campus Virtual que serveix de plataforma per a la presentació de materials i com a fòrum de discussió i participació.


 • Duració: 2 anys

 • Inici de la docència: 7 de novembre de 2016

 • Preinscripció: fins el 20 d'octubre de 2016

 • Matrícula: del 21 al 28 d'octubre de 2016

 • Accés: S'hi pot accedir des de qualsevol llicenciatura, grau o diplomatura. En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i en cas de superar el programa rebran un certificat d'assistència.
 • Titulació: Els alumnes que accedeixin des d'un grau, llicenciatura o diplomatura, cursin la totalitat dels mòduls i realitzin el treball final de postgrau rebran el títol de Postgrau en gestió de documents electrònics. Per a la resta dels casos s'expedirà un certificat de la realització del postgrau o de cada un dels mòduls cursats.
 • Nombre màxim d'alumnes: 38
 • Nombre de crèdits: 30
 • Tipus de docència: semipresencial

 • Lloc de realització de les classes presencials: 
  Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), carrer Girona 20, 08010, Barcelona

 • Horari de la docència presencial: dilluns i dimecres, de 16 a 20 hores (l'horari definitiu estarà disponible per als alumnes a l'inici del postgrau)

 • Idiomes: Les classes s’impartiran majoritàriament en català i castellà, per bé que en alguns casos de professors visitants pugui donar-se també en anglès


Sortides professionals:
 • L'administració pública, en tant que impulsora de l'administració electrònica (administració estatal, administracions autonòmiques, diputacions, consells comarcals, ajuntaments...)
 • En organitzacions, entitats privades i empreses (universitats, associacions i col∙legis professionals, centres docents, institucions eclesiàstiques, entitats financeres, immobiliàries, professionals, sector sanitari i clínic, mitjans de comunicació...)
 • En empreses de serveis documentals i arxivístics (consultoria, organització d'arxius, serveis de digitalització, sistemes de seguretat documental, destrucció de documents, aplicacions informàtiques de gestió documental...)


Import de la matrícula i formes de pagament
 • Preu total de matrícula: 2.800,00 €* postgrau complet
 • Preu especial: 2.520,00 €* (exalumnes de l’ESAGED titulats en Graduat Superior o Màster en Arxivística i Gestió de Documents, membres associats a l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya, membres de l’associació d’Amics de la UAB, Asociación Latinoamericana de Archivos, ALDEE, desempleats)
 • Preu de mòduls independents**: 
  Mòdul 1 (5 ECTS): 540 €; Mòdul 2 (9 ECTS): 940 €; Mòdul 3 (6 ECTS): 640 €; Mòdul 4 (5 ECTS): 540 € i
  Mòdul 5 (5 ECTS): 540 €.
*Per a la matrícula del postgrau complet es pot realitzar el pagament en sis terminis.

**Per a la matrícula de mòduls independents es pot realitzar el pagament en dos terminis, amb un import del 50% del total, a abonar a l’inici de la docència i un cop superat el 50% del temps de duració programat.