יום השואה והגבורה

 בביקורו במחנות ההשמדה בפולין

שיר יאנוש קורצאק