Una mica d'història

        L'any 1933 s'instal·len a Granollers els escolapis a l'antic collegi de Sant Josep. En els primers anys l'escola anà creixent, fins que a causa d'un incendi l'any 1936, durant la Guerra Civil, l'escola fou destruïda.

        Un cop acabada la guerra, el 1939, es torna a obrir l'escola en un edifici del carrer Condestable de Portugal. Com a conseqüència del gran augment de la demanda de llocs escolars, l'any 1944 s'inicien les obres d'un nou edifici i de l'església, inaugurats un any després.

        Al llar dels anys 50 i 60, es van inaugurant noves installacions. Les obres de l'actual edifici de l'avinguda de Sant Esteve comencen el 1968 i finalit-zen el 1970. En aquell moment en aquell edifici s'hi impartia el parvulari, l'educació general bàsica i el batxillerat unificat polivalent.

        El curs 1984-85, l'Escola Pia es fa càrrec de l'escola que les Germanes Carmelites Vedruna tenen al carrer de Guayaquil. Això fa que, a partir d'aquell moment a l'edifici de l'avinguda de Sant Esteve s'hi imparteixin els estudis d'Educació Infantil i Primària i a l'Edifici del carrer de Guayaquil els estudis d'Educació Secundària i Batxillerat. L'any 1989 es va inaugurar un nou cos d'edifici a la cantonada del Carrer Condestable de Portugal amb l'Avinguda de Sant Esteve, fet amb la intenció de poder atendre l'alumnat de l'escola de ma-nera més confortable, deixant l'edifici amb la seva fesomia actual.

        El curs 1994-95 es construeix un edifici nou a la cantonada dels carrers Guayaquil, Castella i Barcelona en l'espai que ocupava l'antiga capella del collegi permetent a l'escola impartir els ensenyaments d'Educació Secundària, el Batxillerat i també una ampla oferta de formació no reglada.