Punt d'atenció a l'emprenedor (PAE)

El Punt d’atenció a l’emprenedor (PAE), permet realitzar a través de mitjans telemàtics els tràmits de constitució i posada en marxa de les formes jurídiques següents.
  • Societat de responsabilitat limitada (SL).
  • Societat limitada nova empresa (SLNE).
  • Treballador autònom.

Aquesta tramitació permet reduir els costos econòmics i els terminis de gestió. La mitjana de temps per a les societats de responsabilitat limitada, un cop es fa la signatura a la notaria, és de quatre dies. En el cas dels autònoms, la constitució es realitza en un màxim de dues hores durant el mateix dia.

Cal cita prèvia per realitzar el tràmit. Es pot demanar a través dels canals següents:

Per telèfon: 93 879 43 14

Per correu electrònic: marina.murtra@epiagranollers.cat

Presencialment a: Escola Pia Granollers. c/ Guayaquil, 14 Granollers. De dilluns a divendres de 8-14h

Durant la visita el tècnic PAE emplenarà el document únic electrònic (DUE) en una aplicació web del  on s’incorporaran les dades principals referents a l’activitat que es vol constituir.

Quan s’acabi la visita, la persona emprenedora tindrà un document que substitueix tots els documents oficials necessaris per l’alta de l’empresa i ja tindrà la seva empresa gairebé en marxa.

Per donar d’alta una SL o SLNE

1. Abans de venir a la cita amb el punt PAE cal sol·licitar la denominació social de l’empresa si es vol crear una SL. És un tràmit que es pot fer per internet i que comporta pagar unes taxes.
Per realitzar-lo cal adreçar-se al web del Registre Mercantil Central www.rmc.es

Si es tracta d’una SLNE, aquest tràmit s’inclourà dins el procés del DUE.

2. Cita al punt PAE i enviament del DUE. Cal portar una documentació i els formularis degudament emplenats.

3. Visita notarial en algun dels notaris acreditats pel CIRCE.

 Per donar-se d’alta com a autònom

1.      Cita al punt PAE i enviament del DUE. Cal portar una documentació i els formularis degudament emplenats.

 Aspectes a tenir en compte

  • En cas de declaració prèvia (rebre factures abans de l'inici de l'activitat), el tràmit de comunicació d'inici d'activitat s'haurà de fer a la corresponent Delegació d'Hisenda, no a través del punt PAE.
  • Qualsevol modificació posterior, s'haurà de fer als organismes corresponents (Agència Tributària, Seguretat Social, Oficina de Treball), tampoc al punt PAE.
  • A través del DUE es realitzen uns estatuts tipus, no es poden modificar en el moment de la constitució, es podrà fer més endavant.
  • La creació de l'empresa comporta una sèrie d'obligacions fiscals a tenir en compte.
  • El DUE no inclou per a tots els municipis la comunicació d'obertura de centre de treball. En cas que el municipi no estigui habilitat per circe, s’haurà de fer el tràmit directament amb l’ajuntament pertinent.
  • Si es vol registrar la marca o nom comercial, s’ha de fer a través de l'Oficina Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es).

 Per a més informació: www.circe.es