Servei d'assessorament

SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU


Aquest nou servei del nostre Centre proporciona a la persona interessada, i d’una forma personalitzada, la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Oferta de places d’assessorament en la següent família professional

Família professional:
Administració i gestió
Places: 5

Com podeu sol•licitar aquest servei?

Cal fer una sol•licitud telemàtica escollint el centre i la família de la que vol rebre assessorament.

1.    Introduir el teu correu electrònic.
2.    Rebràs un correu amb un usuari i una contrasenya per entrar a l’aplicació.
3.    Accedeix a l’aplicació per fer la sol•licitud.
4.    Escollir el Centre i la família i omplir les dades personals.

Sol•licitud d’inscripció

Període de sol·licitud d'inscripció tancada.

https://serveifp.cat/?cc=08017785


Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la data de sol•licitud i l’edat dels sol•licitats.

Publicació de les llistes d’ admesos

Període tancat  

Import del servei d’assessorament

L’import serà de 60 € (indicacions segons document adjunt)

Presentació de la documentació: (C/Guayaquil, 54 – Granollers)

(quant torni estar obert el període d'inscripcions, caldrà portar al Centre la següent documentació)

•    Full de sol•licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
•    Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, acompanyat de l’original per la seva verificació.
•    Resguard de pagament del preu establert .

Calendari del servei d’assessorament

El mateix dia de la presentació de la documentació sol•licitada, es donarà dia i hora per a la primera sessió d’assessorament.

Per qualsevol consulta o per no poder assistir a la entrevista, caldrà que truqueu al telèfon 93 879 43 14 per comunicar-ho amb antelació.

La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.