ติดต่อ | contact

  • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3810-2222 ต่อ 3385
  • Department of Mechanical Engineering  Faculty of Engineering, Burapha University 169 Long-hard Bangsaen Rd.,Saensook, Muang, Chonburi, 20131,THAILAND Tel.:0-3810-2222 ext 3385, Fax: 0-3839-3463

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา