ข้อมูลทั่วไป | about ME

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่ ปี 2540 ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2545  ภาควิชาฯ รับนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2543 และในปีกาศึกษา 2547 ได้เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ เป็นรุ่นแรก และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมาให้ทันสมัยต่อองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อสร้างวิศวกรเครื่องกลที่มีคุณภาพ และเมื่อปี 2553 ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่ทันสมัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ