ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวกิจกรรม

  • นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ The Engineering Student Talent Award 2016 (รายละเอียด)
  • นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมงาน The SRE-Youth Model ASEAN Conference 2016 (รายละเอียด)