หลักสูตร | curriculum

หลักสูตร
ระเบียบหลักเกณฑ์


อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
วศ.บ. เครื่องกล 61 ภาคปกติ : ผศ.ดร.พุทธา จีนครัว / ดร.จิตติ พัทธวณิช

วศ.บ. เครื่องกล 60 ภาคปกติ : รศ.ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
วศ.บ. เครื่องกล 60 ภาคพิเศษ : ผศ. เอกชัย สุธีรศักดิ์

วศ.บ. เครื่องกล 59 ภาคปกติ : ดร.วรสิทธิ์  กาญจนกิจเกษม /  รศ.ดร.กิตติพงศ์  บุญโล่ง
วศ.บ. เครื่องกล 59 ภาคพิเศษ : ผศ.ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์

วศ.บ. เครื่องกล 58 ภาคปกติ : ดร.วัชรินทร์  ดงบัง / อ.ไพบูลย์  ลิ้มปิติพานิชย์
วศ.บ. เครื่องกล 58 ภาคพิเศษ : ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส

วศ.บ. เครื่องกล 57 ภาคปกติ : ผศ.ดร.ภาวิณี  ศักดิ์สุนทรศิริ / ดร.ปารีชา รัตนศิริ
วศ.บ. เครื่องกล 57 ภาคพิเศษ : ผศ.ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์