Antwoorden op veel gestelde vragen

Waar vind ik meer informatie over het aandeelhouderschap en de risico’s?

U vindt meer informatie over de coöperatieve en over de uitgifte van aandelen in het prospectus. Het prospectus is een wettelijk vereist document waarin alle informatie over de aandelen, de CVBA, het financieel plan en de risicofactoren gebundeld is. U vindt het prospectus hier. We raden u aan dit prospectus te lezen vooraleer u intekent op de aandelen

Hoeveel aandelen kan ik kopen?

Het aantal aandelen per aandeelhouder is onbeperkt. In de AV geldt het beginsel ‘1 aandeel, 1 stem’, maar het stemrecht is geplafonneerd op 10% van de geldig vertegenwoordigde aandelen.

Hoe kan ik een aandeel kopen?

Om onze kosten te drukken werken wij bij voorkeur digitaal. Geef uw naam en contactgegevens door op de website. Alle verdere communicatie verloopt dan per mail. Van zodra we uw betaling ontvangen hebben, krijgt u een digitaal aandeelbewijs.

Hebt u geen internet? Geen probleem. Vul een papieren aanvraagformulier in en stuur het ons op. U krijgt dan per brief een uitnodiging tot betaling.

Hoe kom ik aan een papieren aanvraagformulier?

U vindt papieren aanvraagformulieren in de secretariaten van Natuurpunt Gent, Natuurpunt Antwerpen Noord en Natuur.koepel.

U kunt ook bellen naar 09/277.92.96.

De papieren aanvraagformulieren moeten volledig ingevuld worden en opgestuurd worden naar Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, waarna u per post een uitnodiging tot betaling zal ontvangen.

Na de verwerking van de betaling krijgt u een papieren aandeelhoudersbewijs opgestuurd.

Hoe gebeurt de betaling en waar vind ik het rekeningnummer?

Wie elektronisch intekent op aandelen krijgt eerst een e-mail met de vraag om de intekening te bevestigen. Kort na de bevestiging krijgt u een e-mail met daarin een rekeningnummer (IBAN nummer) en een gestructureerde mededeling. We vragen u om bij de overschrijving de gestructureerde mededeling over te nemen. Op die manier weten we exact voor welke inschrijving de betaling gebeurt.

Wie op papier intekent en geen mailadres opgeeft krijgt een papieren uitnodiging tot betaling.

Het heeft geen zin geld te storten vooraleer u van ons een uitnodiging tot betaling krijgt.

Welke risico’s loop ik als aandeelhouder?

Uw risico is in elk geval beperkt tot het bedrag van uw aandelen. In geval van faillissement kunt u een deel of zelfs de gehele inleg verliezen, maar u kunt op geen enkele andere manier aangesproken of verantwoordelijk gesteld worden voor daden van de vennootschap.

Er kan alleen een dividend uitgekeerd worden als er winst gemaakt wordt en als de Algemene Vergadering beslist om dividenden uit te keren. Als er geen of onvoldoende winst gemaakt wordt kan er geen of slechts een klein dividend uitgekeerd worden. Overeenkomstig ons financieel plan moet het mogelijk zijn om op basis van de winst van het eerste boekjaar (2011) een dividend uit te keren van minstens 3% (op jaarbasis). Op basis van de winst na belasting van de boekjaren 2012 en volgende moet het mogelijk zijn een jaarlijks dividend van 6% te kunnen toekennen.

Een uitgebreide opsomming van de risico’s vindt u beschreven in het prospectus, zie hoofdstuk 2.

Hoeveel bedraagt het dividend en wanneer wordt het uitbetaald?

De aandeelhouders beslissen zelf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt rekening gehouden met de financiële resultaten van het afgelopen jaar. De aandeelhouders krijgen een deel van de winst na belasting. Niet alle winst kan evenwel uitgekeerd worden. Er is een wettelijke verplichting om een deel van de winst te reserveren. En ook de bank verplicht ons om bepaalde reserves aan te leggen.

Op basis van het financieel plan verwachten we toch om zo veel mogelijk het maximum toegelaten dividend van 6% te kunnen uitbetalen.

Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend.

Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de Algemene Vergadering (in juni dus).

Bestaat de garantie dat er een dividend wordt uitgekeerd?

Neen, aandeelhouders worden maar uitbetaald als er voldoende winst (na belasting) is. Bovendien kan niet alle winst uitgekeerd worden. Er is een wettelijke verplichting om een deel van de winst te reserveren. En ook de bank verplicht ons om bepaalde reserves aan te leggen.

Waarom een maximumrendement van 6%?

Wettelijk is het rendement van een erkende coöperatieve beperkt tot 6%.

Vanaf wanneer betaal ik roerende voorheffing?

Er is een fiscale vrijstelling voor de eerste schijf van 180 euro van dividenden van coöperatieve vennootschappen erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie. (Artikel 21 van het wetboek van de inkomstenbelastingen - geïndexeerd bedrag voor het aanslagjaar 2012)

De dienst belastingen verduidelijkt op zijn website: Er bestaat een vrijstelling van de roerende voorheffing van 25 % of 15 % op de dividenden verleend door coöperatieve vennootschappen voor de eerste schijf van 180 euro (geïndexeerd bedrag) per aandeelhouder, fysiek persoon en per vennootschap

Concreet: in het geval dat wij het maximum dividend van 6% toekennen, krijgt iemand met 12 aandelen, 180 euro. Hierop wordt geen roerende voorheffing betaald, dus krijgt die aandeelhouder het volledige bedrag op z’n rekening gestort.

Wie 13 aandelen heeft, zou 195 euro dividend krijgen. Maar op het gedeelte van het bedrag dat meer is dan 180 (in dit geval dus op 15 euro) houdt de CVBA roerende voorheffing van 15% in.

Als er meerdere personen in uw gezin aandeelhouder zijn geldt de vrijstelling per belastingplichtige. De dividenden van niet-belastingplichtige kinderen worden dus bij de inkomsten van de (belastingplichtige) ouders geteld.

Wanneer kan ik mijn aandeel verkopen? Of hoe kan ik uittreden?

Aandelen zijn te allen tijde overdraagbaar aan andere vennoten. Om een overdracht te regelen volstaat het dat de overdrager het secretariaat van de CVBA schriftelijk op de hoogte brengt van de naam en het rijksregisternummer (of ondernemingsnr) van de overnemende vennoot.

Ook met betrekking tot uittreding streeft de CVBA ernaar zo’n soepel mogelijk systeem toe te passen. Art. 11. bepaalt het volgende:

Vennoten van het variabel kapitaal kunnen uittreden, maar pas na drie jaar na de verwerving van hun aandeel (aandelen). Uittreding gebeurt door schriftelijke melding aan het secretariaat van de CVBA (brief of e-mail). Uittredende vennoten krijgen een scheidingsaandeel, bestaande uit het totaal van het (de) oorspronkelijk gestorte bedrag(en) eventueel verminderd met de boekhoudkundige minderwaarde. Dat bedrag wordt binnen de drie maand na de uittreding teruggestort.

Uittreding kan ook tijdens de eerste drie jaar in de volgende gevallen als de vennoot kan voorleggen dat hij dringend geld nodig heeft voor de aankoop van onroerend goed of als gevolg van een ziekte, ongeval of een gelijkaardig voorval.

In geval van discussie wordt de zaak voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

De uittreding mag evenwel worden geweigerd als door de uittreding meer dan één/vijftiende (1/15) van de vennoten of meer dan één/vijftiende (1/15) van het geplaatst kapitaal in de loop van het zelfde boekjaar zou wegvallen, of als zij het bestaan van de vennootschap in het gedrang zou brengen.

Hoe oud moet je zijn om aandeelhouder te worden?

Een minderjarige kan aandeelhouder zijn. Iemand kan bijvoorbeeld een aandeel schenken aan een pasgeborene en de eventuele dividenden op de rekening van de minderjarige laten storten. Een minderjarige kan evenwel niet zelf beslissen om een aandeel te kopen. Minderjarigen mogen 'dagdagelijkse handelingen' stellen, maar een aandeel kopen van 250 euro valt daar niet onder.

Ouders (of andere wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige) kunnen wel aandelen kopen in naam van hun minderjarige kinderen. Ze mogen dat zelfs doen met geld van de minderjarige.

Concreet betekent dit dat de aandelen op naam van een minderjarige kunnen staan en dat de dividenden op de rekening van een minderjarige kunnen gestort worden, maar het registratieformulier moet door een meerderjarige ingevuld worden, en de betaling van de aandelen moet door een meerderjarige gebeuren.

Let wel: de vrijstelling van roerende voorheffing (zie hoger) geldt per belastingplichtige. De aandelen van de kinderen moeten dus bij de aandelen van de belastingplichtige ouder(s) geteld worden. Tot 12 aandelen per belastingplichtige moet er geen roerende voorheffing betaald worden.

Ik sta een deel van mijn dividend af aan Natuurpunt. Hoe werkt dat?

Bij inschrijving hebt u de keuze om 5, 10, 20, 50 of zelfs 100% van uw dividend af te staan aan Natuurpunt, of beter gezegd aan Natuurpunt Beheer VZW, de VZW die binnen de Natuurpunt-groep instaat voor het verwerven van gronden. Die gift wordt integraal gebruikt voor de aankoop van bedreigde gebieden.

Indien er roerende voorheffing moet betaald worden, wordt eerst de roerende voorheffing afgehouden, en wordt het percentage berekend op het overblijvende bedrag.

We houden geen gift in voor Natuurpunt Beheer als het toegekende dividend (op jaarbasis) minder dan 4% zou bedragen.

Voor de bedragen die op die manier bij Natuurpunt Beheer terecht komen wordt een fiscaal attest opgemaakt. Indien u andere giften gedaan hebt, dan worden die bedragen samengeteld. (op voorwaarde dat de giftenadministratie van Natuurpunt op basis van naam en adresgegevens kan opmaken dat het om dezelfde schenker gaat).

Om een fiscaal attest te krijgen moet de (gezamenlijke) gift op jaarbasis minstens 40 euro bedragen.

Waarom richten Natuurpunt-afdelingen een energie-coöperatieve op?

  • Dit is een vorm van alternatieve financiering van de werking van onze vereniging.
  • Het geeft ons de mogelijkheid om niet alleen in woorden maar ook in daden mee te werken aan een efficiënt klimaatbeleid, en aan 100% hernieuwbare energie in 2050. Het zal ons ook bijkomende ervaring opleveren voor ons beleidswerk (i.h.b. klimaat- en energiebeleid).
  • Het creëert een extra aanbod voor onze leden, en het is ook een manier om een nieuw publiek aan te spreken.

Waarom werkt Natuurpunt hiervoor samen met Linea Trovata? En waarom niet met andere partners?

Natuurpunt heeft de voorbije 2 jaar al andere projecten uitgewerkt met Linea Trovata. Dat was een positieve ervaring. Het was ongetwijfeld een voordeel dat we dit project konden opzetten met een partner die we al kenden.

Linea Trovata bleek ook een perfecte partner om te garanderen dat het opgehaalde geld zeer snel zal kunnen geïnvesteerd worden. Op die manier kunnen we snel ‘opbrengen’ en kunnen we onze aandeelhouders een zo hoog mogelijk dividend uitkeren.

Hoeveel krijgt Natuurpunt van de CVBA?

Energie voor meer Natuur wil een substantieel deel van zijn winst gebruiken voor de bescherming van de biodiversiteit en voor het promoten van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. Dat is zo bepaald in de statuten.

Omdat die giften maar ‘in laatste orde’ gebeuren, dus op de winst ná belasting, ná het aanleggen van de reserves en ná het uitbetalen van de aandeelhouders, zal het bedrag sterk mee bepaald worden door meevallers en tegenvallers van onze werking.

Op basis van een voorzichtige inschatting vermoeden we dat het mogelijk moet zijn om in de loop van dit project jaarlijks gemiddeld 45.000 euro voor natuurbehoudsinitiatieven vrij te maken.

Kunnen wij altijd aandelen kopen van Energie voor meer Natuur?

Het is onze bedoeling om zo continu mogelijk aandelen uit te geven. Maar om ons op de kapitaalmarkt te begeven zijn vergunningen nodig. De huidige vergunning loopt tot 30 november 2011, en voor een maximumbedrag van 3.250.000 euro.

Kan ik zoals bij andere energie-coöperatieves ook groene stroom kopen via ‘Energie voor meer natuur’ ?

Nee, om stroom te kunnen verkopen aan particulieren is een bijzondere vergunning nodig. ‘Energie voor meer Natuur CVBA’ heeft op dit moment niet de ambitie om stroom te verkopen aan particulieren. We verkopen onze stroom in ‘bulk’ aan een vergunde energieleverancier.

Kan ik ook zonnepanelen laten plaatsen via ‘Energie voor meer natuur’ ?

Speciaal voor wie zonnepanelen wil plaatsen ontwikkelden Natuurpunt en Linea Trovata het project “Zonnen voor meer Natuur”. Linea Trovata plaatst bij leden van Natuurpunt hoogkwalitatieve zonnepanelen tegen een zeer scherpe, door Natuurpunt onderhandelde, prijs. Zie www.natuurpunt.be/zonnen voor meer informatie. Je kunt op die website ook jouw naam opgeven. Dan komt er iemand van Linea Trovata bij jou langs om een offerte op te maken.