Risico's

Risico’s eigen aan CVBA Energie voor meer Natuur

 • CVBA Energie voor meer Natuur is een pas opgerichte CVBA. Deze aanbieding is de allereerste. We kunnen wel bogen op de jarenlange ervaring van de Linea Trovata groep.
 • De bestuurders met een Linea Trovata signatuur beslissen in de Raad van Bestuur van CVBA Energie voor meer Natuur mee over de door Linea Trovata ontwikkelde projecten. Telkens dit nodig wordt geacht en voor daken die niet voortkomen uit het project ‘Grote daken gezocht’ worden offertes gevraagd op de markt, op die manier kan de CVBA nagaan wat de marktvoorwaarden zijn.
 • De Raad van Bestuur zal op onafhankelijke en discretionaire wijze investeringsbeslissingen kunnen nemen, zonder daartoe de goedkeuring te moeten vragen van de vennoten. Risicobeperking en voldoende rendement zijn belangrijke leidraden waarover harde afspraken gemaakt zijn tussen de oprichters.
 • De raad van bestuur bestaat voor 1/3 uit leden door de Algemene Vergadering verkozen uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders categorie A (Linea Trovata Groep); voor 1/3 uit leden door de Algemene Vergadering verkozen uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders categorie B (Natuurpunt Groep) en voor 1/3 uit leden die zich rechtstreeks vanuit de Algemene Vergadering kandidaat stellen én verkozen worden door de Algemene Vergadering.
 • Het stemrecht op de Algemene Vergadering is beperkt tot maximum 10% van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde aandelen.

Risico’s eigen aan de aandelen van CVBA Energie voor meer Natuur

 • In principe kan men de eerste 3 jaar niet uittreden. De statuten voorzien wel een uitzondering voor vervroegde uittreding omwille van noodgevallen (aankoop onroerend goed en ernstige ziekte). Als het totaal bedrag van de uittredingen op jaarbasis hoger ligt dan 1/15 van het totale geplaatste kapitaal, kan de Raad van Bestuur beslissen om de uittredingen tijdelijk te weigeren
 • Als projecten aflopen en er geen nieuwe investeringen gevonden worden kan de Raad van Bestuur beslissen om volstorte aandelen terug te betalen volgens het principe ‘last in, first out’.
 • De aandelen zijn overdraagbaar, maar er bestaat geen gereglementeerde markt voor.
 • Een vennoot heeft bij het einde van zijn lidmaatschap recht op maximaal de bij toetreding volstorte waarde, eventueel verminderd met de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen. De aandelen geven dus geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarden. Ook in geval van ontbinding of vereffening van de CVBA is het mogelijk dat de vennoot het geïnvesteerde kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt. Daartegenover staat wel dat er van bij de aanvang naar gestreefd wordt een jaarlijks dividend van 6% toe te kennen.

Risico’s verbonden aan het ontbreken van depositobeschermingsregeling

 • De aandelen komen niet in aanmerking voor de waarborg van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

Risico’s eigen aan de investering

Opbrengstrisico

Het eerste jaar investeert CVBA Energie voor meer Natuur vooral in zonne-installaties in België, en meer in het bijzonder in Vlaanderen. Wat Vlaanderen betreft zijn er vergevorderde overheidsplannen om het subsidiesysteem (groene stroomcertificaten) te hervormen; wat zou betekenen dat het bestaande afbouwscenario nog sneller zal verlopen. Tevens is het zo dat de toekomstige verlaging van de subsidie enkel geldt voor nieuwe installaties die in de betreffende periode worden opgeleverd en opgestart. Hieruit volgt dat hoe sneller de installaties kunnen geplaatst worden, des te meer installaties er nog zullen kunnen genieten van de nu bestaande hogere gegarandeerde steunbedragen. (En dit voor een periode van 20 jaar).

Als de decreetswijziging die de Vlaamse regering midden december 2010 aankondigde doorgevoerd worden, dan moeten de Vlaamse installaties allemaal tussen maart en september 2011 geplaatst worden om een uitbetaling van een dividend van 6% haalbaar te maken. Voor installaties die voor 1 juli 2011 gekeurd zijn, zou er 20 jaar lang 330 euro toegekend worden per geproduceerde megawattuur. Voor installaties geplaatst tussen 1 juli en 30 september 2011 zou dit bedrag verminderen tot 300 euro (zie http://www.energiesparen.be/node/2439).

Dit betekent dat de ontwikkeling van de projectportefeuille onder een enorme tijdsdruk staat, doch wetende dat al een hele reeks projecten zijn voorbereid gedurende verschillende maanden is een tijdige realisatie van een groot aantal projecten niet onrealistisch.

Naast de productiesubsidie kennen de projecten ook een inkomst uit de verkoop van elektriciteit. Een daling van de marktprijzen van elektriciteit (of een stijging die minder snel verloopt dan voorzien in het financieel plan) kan een nadelig effect hebben op de resultaten. Daartegenover staat wel dat de evolutie van de elektriciteitsprijs zeer voorzichtig ingeschat is in het businessplan (jaarlijkse stijging met 2%).

Bouwrisico

Een ganse reeks projecten zijn de laatste maanden reeds voorbereid en in detail ontwikkeld door teams binnen Linea Trovata Suntec NV. Het plaatsen van deze eerste reeks installaties zal ook worden gecoördineerd door het ingenieurs- en aannemingsbedrijf Linea Trovata Suntec NV. Deelname van deze groep verzekert enerzijds de expertise en de projectontwikkelingscapaciteit binnen de CVBA en anderzijds betekent dit ook nodige kennis van de hernieuwbare energiemarkt en beoordeling van investeringsmodellen. Een goede risico-inschatting is hierbij cruciaal : het werken op markten die goed gekend zijn door aanwezigheid en lokale werking, een grondige interne en/of externe due diligence per project, een gezamenlijke beoordeling met externe financiers zoals banken en leasingmaatschappijen en een gepaste verzekering van de projecten zijn de belangrijkste elementen in de risico-beheersing.

De deelname van Linea Trovata betekent echter niet dat automatisch elk project door Linea Trovata wordt ontwikkeld of uitgevoerd. Hiertoe zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Gegeven de tijdsdruk voor de realisatie van de fotovoltaïsche projecten in Vlaanderen is op korte termijn wel de keuze gemaakt om deze projectente laten coördineren door de Linea Trovata groep. Als Linea Trovata haar engagementen inzake tijdige oplevering niet zou kunnen nakomen (bv omwille van weersomstandigheden of omwille van prioriteiten voor andere projecten) kan een deel van het variabele kapitaal niet meteen op een rendabele manier belegd worden. Daarom voorziet de CVBA de mogelijkheid om de aanbieding om het even wanneer stop te zetten of te schorsen als blijkt dat de ingezamelde middelen niet of onvoldoende snel zinvol kunnen besteed worden.

Geografisch risico

De meerderheid van de installaties zullen in België worden gebouwd (met overgroot deel hiervan in Vlaanderen). Een minderheid van projecten zal ook in Nederland, Frankrijk of Italië kunnen geplaatst worden, afhankelijk van de aanbiedingen van projecten en de beoordeling van de Raad van Bestuur van CVBA Energie voor meer Natuur. De CVBA heeft als doelstelling om het investeringsrisico zo goed mogelijk te spreiden. Daarom zullen de installaties op verschillende locaties worden gebouwd ( op een aantal ter beschikking gestelde daken en/of gronden), en wel op verschillende geografische locaties in deze landen. Het bouwen van de meeste projecten “dicht bij huis” en op gekende markten heeft manifeste voordelen voor de controleerbaarheid en de overzichtelijkheid, maar ook een aantal nadelen. Negatieve veranderingen in het regelgevend kader hebben een directe impact op de projecten in ontwikkeling en de installaties in aanbouw, al is de kans daartoe eerder onwaarschijnlijk. Vlaanderen/België en andere Europese landen moeten immers nog extra inspanningen doen om de groene stroomdoelstellingen te halen (zie verder).

De regeling met betrekking tot de groene stroomcertificaten valt grotendeels onder het contractenrecht en eventuele wijzigingen kunnen dus – normaal gezien en zoals hoger vermeld – alleen een betrekking hebben op nieuwe installaties, niet op geplaatste en gekeurde installaties (pacta servanda sunt).

Eigendoms- en exploitatierisico

Voor alle gebouwde projecten wordt er op het ogenblik van aanvang van de exploitatie een onderhoudscontract en een verzekerings­contract afgesloten. Voor de grotere installaties kan de Raad van Bestuur oordelen ook een verzekering ter afdekking van het verlies aan opbrengst af te sluiten.

Indien CVBA Energie voor meer Natuur een niet-verzekerd verlies zou lijden of een verlies zou lijden dat de limieten van de verzekeringspolissen in aanzienlijke mate overschrijdt, kan dit een nadelig effect hebben op de resultaten. Daartegenover staat wel dat het risico gespreid is omdat er op verschillende locaties gewerkt wordt.

Risico’s verbonden aan de wijziging in de reglementering omtrent coöperatieve vennoot­schappen.

 • Gewijzigde regelgeving, onder meer inzake het fiscale statuut van de aandelen, kunnen van invloed zijn op de werking van de vennootschap en op de aantrekkelijkheid van de situatie van de coöperanten.

Prospectus

Uk kan hier de volledig prospectus downloaden.