eerste oproep

In deze eerste aanbieden wil CVBA Energie voor meer Natuur een bedrag ophalen tussen de 500.000 en de 3.000.000 euro. Met dat bedrag zal de onderneming zonne-installaties laten zetten op verschillende grote daken in Vlaanderen. De daken die eerst in aanmerking komen zijn de daken die voortkomen uit het project ‘Grote daken gezocht’ van Natuurpunt en Linea Trovata. In de loop van de uitvoering kan de Raad van Bestuur ook andere locaties in België, Nederland, Frankrijk en Italië in aanmerking nemen.

Info over de aanbieding

Het maximumbedrag van de aanbieding is bepaald op 3.000.000 euro.

De aanbieding loopt van 1 maart 2011 tot en met 30 november 2011, onverminderd het recht voor CVBA Energie voor meer Natuur om de aanbieding op elk moment op te schorten of te stoppen gelet op het reeds verzamelde kapitaal (art. 9 van de statuten).

De aandelen zullen worden uitgegeven door middel van inschrijving in het aandelenregister na storting van het met de verworven aandelen overeenstemmende bedrag.

Er zijn geen instap- of uitstapkosten.

Wat krijgt u als aandeelhouder

  • Als aandeelhouder wordt u (per mail) op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
  • U heeft ook stemrecht in de Algemene Vergadering. Het stemrecht is per aandeelhouder beperkt tot max. 10% van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde aandelen.)
  • CVBA Energie voor meer Natuur verwacht een jaarlijks dividend te kunnen uitbetalen aan haar vennoten van maximum 6%. Het is aan de Algemene Vergadering van CVBA Energie voor meer Natuur om over de winstuitkering te beslissen.

CVBA Energie voor meer Natuur wijst erop dat het vooropgestelde dividend een realistische inschatting is, maar de vennootschap niet bindt.

Het sluit ook niet uit dat de Algemene Vergadering van de CVBA op termijn beslist dat de Raad van Bestuur nieuw variabel kapitaal moet aantrekken dat ook in minder rendabele (maar bijvoorbeeld wel maatschappelijk zeer relevante) projecten belegd kan worden waardoor de 6 % dividend niet houdbaar blijft.

Aangezien CVBA Energie voor meer Natuur erkend is door de Nationale Raad voor de Coöperatie zal het eerste dividendbedrag van 170 euro (aanslagjaar 2010) vrijgesteld zijn van roerende voorheffing. De vrijstelling geldt per belastingplichtige private persoon. Belastingplichtigen die in meerdere door de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende CVBA’s aandelen houden, moeten het bedrag van de verschillende dividenden samentellen.

Bekijk hier de lijst met zaken die u zeker moet weten (risico’s)