แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.. 2557 - 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดทำขึ้นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี  ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด  กำหนดโครงการ/กิจกรรม  และตัวชี้วัดความสำเร็จ  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาคณะ ใน 4 ปี ภายใต้นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร  อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

าระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.. 2557 – 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 5 บท คือ บทที่ 1  บทนำ บทที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์ บทที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ บทที่ 4  การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ  บทที่ 5  การกำกับติดตามประเมินผล  ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.. 2557 – 2560  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จะได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตลอดจนจะเป็นเครื่องมือสำหรับการบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดำเนินการในภารกิจต่างๆ โดยทุกภาคส่วนของคณะให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของคณะ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ด้านล่าง

Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
8 เม.ย. 2558 22:31
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
8 เม.ย. 2558 22:31