หน้าแรก

  นายราชวัลลภ  ลำพูน
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

"ทำทุกวันให้ดีที่สุด"

จากเด็กที่ต้นทุนทางสังคมน้อยมา
ได้ถึงจุดๆ นี้
ผมว่าเป็นกำลังของชีวิตแล้ว...