Полазне основе

Полазне основе

Годишњи план рада школе сачињен је у складу са прописима – законима, подзаконским актима и протоколима, као и интерним школским актима:

 • Закон о основама система образовања и васпитања и његове измене („Службени гласник РС“, 72/09, 55/2013.) 
 • Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, 55/2013) 
 • Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима и структури радних обавеза наставника, стручних сараадника и васпитача у основној школи, у оквиру 40 – часовне радне недеље, 
 • Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводи образовно васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС“, 10/04.) 
 • Правилник о наставном плану и програму за први разред, други, трећи и четврти и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 1/ 05.) 
 • Правилник о и изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 1/05.) 
 • Правилник о допуни правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 3/06.) 
 • Правилник о наставном плану и програму за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 6/06.) 
 • Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 9/06.) 
 • Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 15/ 2006.) 
 • Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 6/2007.) 
 • Правилник о наставном наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања (Просветни гласник, 5/2008.) 
 • Правилник о изменама и допунама правилника о врсти стручне спреме наставника и правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за VIII разред (Просветни гласник, 7/2008.) 
 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за VIII разред основне школе 
 • Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања (Просветни гласник, 6./2009.)  
 • Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за осми разред основног образовања и васпитања (Просветни гласник, 2/ 10) 
 • Правилник о општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања (Просветни гласник, 5/2010.)  
 • Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање (“Службени гласник РС”, 76/2010)  
 • Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа, (“Службени гласник РС”, 7/2011)    
 • Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводина за школску 2013/14. годину (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, 128-61-12/2013-01).  
 • Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (“Службени гласник РС”, 13/2012 и 31/2012)  
 • Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама 
 • Закон о условима за обављање психолошке делатности (“Службени гласник РС” 25/96 и 101/05) и Правилник о изради и коришћењу психолошких мерних инструмената (“Службени гласник РС” 11/88)  
 • Правилник о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа, (“Службени гласник РС”, 9/2011)  
 • Правилник о општим стандардима постигнућа за крај првог циклуса образовања и за крај обавезног образовања  
 • Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја, (“Службени гласник РС” 5/2012) 
 • Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања (Службени гласник 38/2013)  
 • Правилник о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа (“Службени гласник РС”, 9/2011)  
 • Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник РС”, 5/2009)  
 • Статут ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка 
 • Школски развојни план за период 2012-2015. и наредни.