ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง COVID - 19
<อ่านเนืื้อหาหน่วยการเรียน>

 หน่วยการเรียน
 แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมหน่วยที่ 1หน่วยที่ 1
 หน่วยที่ 2 : ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยที่ 2หน่วยที่ 2
 หน่วยที่ 3 : การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหน่วยที่ 3หน่วยที่ 3
 หน่วยที่ 4 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Wordหน่วยที่ 4หน่วยที่ 4
 หน่วยที่ 5 : การจัดการเอกสารด้วย Microsoft Wordหน่วยที่ 5หน่วยที่ 5
 หน่วยที่ 6 : การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการคำนวณทางธุรกิจด้วย Microsoft Excelหน่วยที่ 6หน่วยที่ 6 
 หน่วยที่ 7 : การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการคำนวณทางธุรกิจด้วย Microsoft Excelหน่วยที่ 7หน่วยที่ 7 
 หน่วยที่ 8 : การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการคำนวณทางธุรกิจด้วย Microsoft Excelหน่วยที่ 8 หน่วยที่ 8 
 หน่วยที่ 9 : การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านฐานข้อมูล 
Microsoft Access 
หน่วยที่ 9หน่วยที่ 9
 หน่วยที่ 10 : การสร้างและบันทึกรายงาน (Report) Microsoft Access หน่วยที่ 10หน่วยที่ 10
 หน่วยที่ 11 : การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านนำเสนอ Microsoft PowerPoint หน่วยที่ 11หน่วยที่ 11
 หน่วยที่ 12 : การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านนำเสนอ Microsoft PowerPoint หน่วยที่ 12 หน่วยที่ 12

   

ข่าวไอที

ข่าวการเมือง 
http://www.cmvc.ac.th/ 


วิชาสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจแฟชั่นและสิ่งทอ

วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า

ส่วนบริการเสริม