ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ  นางรุ่งทิวา  สลากัน
ที่อยู่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000
โทรศัพท์  081 - 7019951
E - mail : rungtiwas@eis.org , g3674rungtiwasa@kurupatana.ac.th
ประวัติการศึกษา
    ปริญญาตรี  (กศ.บ.)การศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา (การตลาด)
                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ
ปริญญาโท    (บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการตลาด
                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ
                     แขนงวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
              วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ข้อมูลส่วนตัวĉ
Rungtiwa Salakan,
22 เม.ย. 2559 22:27
Comments