*** ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียน ***