หน้าแรก
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ตามมาตรฐานการศึกษา ของ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พ.ศ.2561
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้