หน้าหลัก

แจ้งกำหนดการ
สอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ N-NET
ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
  แจ้งกำหนดการ
พบกลุ่มทุกวันอาทิตย์
สถานที่ กศน.ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสมกศน.ตำบลหนองแวงอำเภอน้ำโสม
แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองแวงน้ำโสม