หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ
สอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ N-NET
ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561
  แจ้งกำหนดการ
สอบปลายภาคเรียน
ที่ 1/2561
วันที่ 15-16 กันยายน 2561กศน.ตำบลหนองแวงอำเภอน้ำโสม
แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองแวงน้ำโสม

สรุปการปฏิบัติงาน กศน.ตำบลหนองแวง 2559


กศน.ตำบลหนองแวง facebook official