ปวส.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์รายชื่อนักศึกษาชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์

ที่

ชื่อ - สกุล

URL

1

นางสาวพรรณี

แลเช้อะ

http://gg.gg/panneeaway

2

นางสาววิภาวี

จูเปาะ

http://gg.gg/kawiphawee

3

นายชินกร

จิแฮ

http://gg.gg/chinnakorn

4

นายทวีชัย

พิทักษ์ชลธี

http://gg.gg/thaweechai02

5

นายธวัชชัย

ใชยลังกา

 

6

นายปฏิภาณ

แซ่ว้าง

http://gg.gg/phatiphan

7

นายพรสวรรค์

สุวรรณพนาสุข

http://gg.gg/ponswarn

8

นายภานุเดช

ตุ่นหนิ้ว

http://gg.gg/panudach

9

นายรุ่งเพชร

ดุลยภาพสายชล

http://gg.gg/rungphet

10

นางสาวนิตยา

เชอมือ

http://gg.gg/Nittayatangmay

11

นายเอกลักษณ์

ชัยวิเศษกุล

http://gg.gg/eaklak

12

นางสาวจิตรลดา

ยืนยงกนกกุล

http://gg.gg/Jitladaart

 


Comments