ปวช.1/6 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร


รายชื่อนักศึกษาชั้น ปวช. 1/6 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

ที่

ชื่อ - สกุล

URL

1

นางสาวจิรพรรณ

รักษดรุณ

http://gg.gg/jirapun

2

นางสาวยุพิน

ประสิทธิ์ศรีสุข

http://gg.gg/yupinsuk

3

นางสาวรัชนีกร

ลายเสือ

http://gg.gg/ratchanikorn

4

นางสาวลลิตา

เยเบียง

http://gg.gg/lalitamay

5

นางสาวลัดดา

เบทูกู่

http://gg.gg/laddabatuku

6

นางสาววราพร

เหง

http://gg.gg/waraporn1234

7

นางสาวสิริพร

หมายเทียบ

http://gg.gg/siriporn26

8

นางสาวสุพัชราภรณ์

ษมาจิตทิพย์

http://gg.gg/Suphatcharaphon

9

นางสาวสุภาพร

สะอาดญาติ

http://gg.gg/supaporn29

10

นางสาวสุริยัญ

โคะเจ

http://gg.gg/suriyankhoche

11

นางสาวหมี่ตู้

เชอมือ

http://gg.gg/meetu

12

นางสาวอรพิน

หม่อโป

http://gg.gg/OrapinMopo

13

นางสาวอวัศยา

เสียงดี

http://gg.gg/awstaya

14

นางสาวอัญวรรณ

อุสวะโสภากุล

http://gg.gg/unyawanusa

15

นางสาวอาทิตยา

จอมคำ

http://gg.gg/artitayajomkham

16

นางสาวอารีรัตน์

อาซอ

http://gg.gg/khunareerut

17

นายภานุรุจ

มีตา

http://gg.gg/phanurut

18

นายสมชาย

จองตาล

http://gg.gg/kunsomchai

19

นายอาฉ่า

เชอหมื่อ

http://gg.gg/Archar

 


Comments