ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

ข่าวครู - บุคลากร

 ภาพกิจกรรม 

https://goo.gl/photos/THBntbeAQUiHy2hx7                   
https://goo.gl/photos/b55mv9PpRYkZkJZ38
         พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560            การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
              วันที่ 15 มิถุนายน 2560                              วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2560

https://goo.gl/photos/rRFN3AKgawFtY5Q19                 https://goo.gl/photos/3iUMpGD1FEhRAH7o6
         อบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะนักวิจัย                       งานนิเทศวิชาการอาชีวศึกษา
             วันที่ 24-25 เมษายน 2560                           วันที่ 26-27 สิงหาคม 2559

   http://www.v-cop.go.th/v-cop/