ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวครู - บุคลากร

 ภาพกิจกรรม 

 https://photos.app.goo.gl/N25a1cLRX9JdhnRb9
              
https://goo.gl/photos/b55mv9PpRYkZkJZ38    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC, ID PLAN      การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ
                            วันที่ 7 กรกฎาคม 2561                                       วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2560

https://goo.gl/photos/rRFN3AKgawFtY5Q19                 https://goo.gl/photos/3iUMpGD1FEhRAH7o6
                   อบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะนักวิจัย                           งานนิเทศวิชาการอาชีวศึกษา
                          วันที่ 24-25 เมษายน 2560                                    วันที่ 26-27 สิงหาคม 2559

ข่าวสารด้านการศึกษาhttp://sbt.appedr.com/edr/login.do
http://sbt.appedr.com/edr/studentLogin.do
http://sbt.appedr.com/edr/establishmentLogin.do
รายชื่อศิษย์เก่า
แฟ้มสะสมผลงานครู
http://www.sbt.ac.th/new/?q=node/23
https://classroom.google.com/
http://www.thaiinvention.net/index.php
https://www.kid-bright.org/
https://microbit.org/code/