คำอธิบายรายวิชา

                                                                                        คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ง32242                   ชื่อวิชา  งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                 วิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี      ชั้น ม.5                         เวลา 40 ชั่วโมง


ศึกษา ข้อมูล สารสนเทศ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์  ลักษณะเด่นของเครื่องคอมพิวเตอร์  ประโยชน์ของเครื่องคอมพิวเตอร์  หลักการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล ชนิดของสายนำสัญญาณ  ตัวกลางในการสื่อสาร  ชนิดของเครือข่าย  อุปกรณ์สำคัญในเครือข่าย

                ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ การปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ การซ่อมบำรุงจอภาพแสดงผลการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์  การเข้าสายนำสัญญาณ  การติดตั้งระบบเครือข่ายและใช้ทรัพยากรร่วมกัน  การค้นคว้าข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขั้นสูงเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

            เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจในเรื่องหลักการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  สามารถซ่อม บำรุง ปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวบรวม สืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่ายและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ