"เรียนรู้ความล้มเหลว ให้เป็นประสบการณ์  และเปลี่ยนประสบการณ์ให้เป็นความสำเร็จ"  
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ควรทำอย่างต่อเนื่อง  เราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิด  ยังมีสิ่งที่ควรต้องเรียนรู้ในโลกใบนี้อีกมากมาย....
จงทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาภาพกิจกรรม

                               
วิทยากร e-portfolio -Active Learning                       วิทยากร e-portfolio  สำหรับผู้บริหาร

นำเสนอผลงานทางวิชาการข่าวสารไอที


http://pwebonline.technicchan.ac.th/
http://library.technicchan.ac.th/
https://www.youtube.com/user/TechnicchanTV

http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.moe.go.th/websm/
http://www.onec.go.th/
http://www.vec.go.th/
http://www.mua.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://edltv.vec.go.th/
http://www.v-cop.go.th/v-cop/welcome
http://lmi1.doe.go.th/
https://www.studentloan.or.th/index.php/home