VTR วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

  • แบบประเมินการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  • ตรวจเช็คเวลาเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 
  • ดูบันทึกคะแนนการทดสอบทฤษฎีของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 
  • ดูบันทึกคะแนนการทดสอบปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 
  • ดูบันทึกการส่งแบบฝึกหัด + ใบงานของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 
  • ผลการเรียนของนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 
  • ตารางสอน ==> ครูอนุกูล กุลเมือง

ข่าวครู - บุคลากร

 ภาพกิจกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร


ปัจฉิมนิเทศและพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กราบถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


กิจกรรมอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือวิสามัญ
ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการใช้สารสนเทศ การจัดการเรียนรู้เพื่อการนิเทศออนไลน์ 

ภาพกิจกรรม ร่วมกับ หน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ.               อ่านทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/phVkkjgteTuxiXLc2 

วันที่ 2-4 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน (e-Portfolio )

 https://photos.app.goo.gl/B5atVxmCD3YZuZQv6 
ประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใชแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561
 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านเเพ้ว

https://photos.app.goo.gl/GUSH4xoOCmayLrWH2
 
   ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน      การสอนของครูผู้สอนโดยใชแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
           ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2561             ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

https://photos.app.goo.gl/GVtcWqJxILoRvwPC2    
        ประชุมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียน           การสอนของครูผู้สอนโดยใชแฟ้มสะสมผลงาน               อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
   ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561       ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

https://photos.app.goo.gl/A1w1EchSxc936jOH2

ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน         การสอนของครูผู้สอนโดยใชแฟ้มสะสมผลงาน                   อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)                         ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561          ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี     ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน         การสอนของครูผู้สอนโดยใชแฟ้มสะสมผลงาน                  อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)                      ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561           ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


Facebook ประชาสัมพันธ์ วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
ข่าวสารข้อมูล ด้านการศึกษา 


ข่าวสารข้อมูล IT

         บันทึกเกรด
เช็คเกรดออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร
http://www.srbpoly.ac.th/bangsaismis/

ทำเนียบรุ่นผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ห้องเรียนออนไลน์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ห้องข้อสอบออนไลน์