หน้าแรก

           ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ยุวชนประกันภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันภัย  หลากหลายรูปแบบ อาทิ
   1. องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย
    2. การดำเนินการเรียนการสอนบูรณาการประกันภัย 
    3. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
        เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน และประชาชนมีความตระหนักเห็นความสำคัญของการประกันภัย เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย สามารถนำความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตลอดทั้งการประกันชีวิต และการใช้ประโยชน์จากการทำประกันภัยได้ถูกต้อง สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้  สร้างความรู้ความเข้าใจจากสถานศึกษา  สู่ครอบครัว  สู่ชุมชน  และสังคมในวงกว้าง

                                            "รักรถ  รักชีวิต คิดทำประกันภัย"
                                                       ด้วยความห่วงใย 
                                           ยุวชนประกันภัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

          


ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตโดยครูรุ่งทิวา สลากัน