หน้าแรก

https://photos.app.goo.gl/7obM55szvaNA718f9
12 มิถุนายน 2561 ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการประกันภัย ร่วมกับกิจกรรมรักเป็น..ปลอดภัย..ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
https://photos.app.goo.gl/JWE3aRuhfsgSBsudA
วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันภัย ให้กับผู้ปกครองนักเรียน


https://photos.app.goo.gl/rNabJGTcWCjnjmQj2
   18 พฤษภาคม 2561
    กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันภัย ให้กับนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนสำโรงทาบวิทยา  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  โรงเรียนสินรินทร์วิทยา โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์
  กิจกรรมดนตรีส่งเสริมการเรียนรู้การประกันภัยในสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักให้ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคัญของการประกันภัย
https://photos.app.goo.gl/nzUimx8soSJZxZ3r2
   อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด..แต่เราสามารถเตรียมความพร้อมด้วยการประกันภัย


ยุวชนประกันภัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ประเภทสถานศึกษา และประเภทครู อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ ในนามยุวชนประกันภัย ขอขอบคุณคณะบริหารนำโดยท่านผอ.นิวัติ ตังวัฒนา คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ทุกคน ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม จนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้
 ยุวชนประกันภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมเดินรณรงค์ทำประกันอุบัติเหตุปีใหม่สุขใจ ปี 2561 กับคปภ.จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้านชื่นชมการดำเนินงานโครงการยุวชนประกันภัย


ผลการดำเนินงานโครงการยุวชนประกันภัยปี 2561https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmsOIByIf88OXSCUKjmQFCI4ZL6VKixVivKdMZEdakT3gpAA/viewform
http://www.oic.or.th/th/home

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003979954917
https://sites.google.com/a/eisth.org/rungtiwa/