Home

เว็บไซต์..รายวิชา การสร้างเว็บเพจ ง 33241..
               ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการทำงาน การศึกษา และการดำเนินชีวิตประจำวันไปแล้ว การติดต่อสื่อการ หรือการสืบค้น ข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ ทุกคนทำได้อย่างสะดวก   สบาย  นอกจากนักเรียนจะเป็นผู้ใช้บริการ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ในระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว นักเรียนควรฝึกฝน ตนเองให้สามารถสร้างแหล่งข้อมูล   หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในระบบ อินเทอร์เน็ต นั้นคือนักเรียนต้องศึกษาการสร้าง   และพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อนำไปสร้างแหล่งข้อมูล  ในระบบอินเทอร์เน็ต     ให้ได้เว็บไซต์ที่ ประกอบไปด้วย   ความรู้   ความสวยงาม   และมีความสะดวกในการ ใช้งาน
              การสร้างเว็บเพจ   เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้าง  และพัฒนา เว็บไซต์ โดยเฉพาะการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา   HTML   จะเป็น พื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเว็บเพจ จะทำให้นักเรียนสามารถ อ่านชุดคำสั่งของภาษา  HTML  ได้อย่างเข้าใจ   และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับโปรแกรมภาษาต่าง ๆ  เช่น  JAVA Script  , PHP หรือสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเช่น Macromedia Dreamweaver ในการพัฒนาเว็บไซต์ได้ต่อไป...

วิดีโอ YouTube

หน้าเว็บย่อย (1): คู่มือการสร้างgoogle site