Home

แนะนำการเรียนรู้ออนไลน์

     นักเรียนที่สนใจเรียนรู้ออนไลน์กับครูเปรมณัฐชา ควรทำความเข้าใจในไปทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากการอ่านคำแนะนำนี้ แล้ว อ่านดูผลการเรียนรู้รายวิชาเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้ ขั้นตอนต่อไปเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของตนเองควรคลิกที่หัวข้อ แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อลองทำแบบทดสอบไว้ใช้เปรียบเทียบพัฒนาการก่อนเรียนและหลังจากเรียนแล้ว ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนสามารถคลิกเลือกหัวข้อได้ตามลำดับ หรือ แล้วแต่ความต้องการของผู้เรียน หากเรียนแล้วไม่เข้าใจผู้เรียนสามารถคลิกเลือกเรียนซ้ำหัวข้อนั้นๆได้จนกว่าจะเข้าใจ

  วิธีการใช้งานบทเรียนออนไลน์

1. ผู้เรียนคลิกที่เมนูด้านซ้ายมือตามหัวข้อที่ต้องการ

2. จะปรากฏรายละเอียดด้านขวามือ ให้นักเรียนคลิกเลือกศึกษาบทเรียนตามความต้องการในหัวข้อ            ดังต่อไปนี้

   เนื้อหาบทเรียน เป็นเนื้อหาในบทเรียนที่นักเรียนต้องศึกษา
   ใบงาน-แบบฝึกหัด เป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
   แบบทดสอบ เป็นการทดสอบความรู้ของตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
   มัลติมิเดีย  เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ 
   ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง  เป็นแหล่งในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม                                                                                 3. หากข้อหัวใดที่ผู้เรียนเรียนแล้วไม่เข้าใจสามารถติดต่อผู้สอนได้ทาง
       อีเมล์ premnutcha@gmail.com หรือ 
facebook :Premnutcha Chaisuttii ก็ได้

4. เมื่อเรียนรู้จบแล้วผู้เรียนควรคลิกหัวข้อ แบบทดสอบหลังเรียน  เพื่อวัดพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง


ติดต่อครูเปรมณัฐชา

       ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนด้วยความยินดี เว็บไซต์นี้ครูเปรมณัฐชาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.5 และเผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของตำบลอ่างศิลา อำภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีนักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามบทเรียน  หรือบางครั้งเมื่อครูติดงานหรือติดภารกิจอื่นใด  ครูจะสั่งงานผ่านเว็บไซต์นี้ นักเรียนควรจดจำชื่อเว็บไซต์ไว้ให้ดี  http://gg.gg/kru-premnutcha หรือ         พิมพ์คำว่า เรียนรู้ออนไลน์กับครูเปรมณัฐชา ก็ได้ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเข้าศึกษาเว็บอื่น ๆ เกี่ยวกับภาษาไทยที่ครูรวบรวมลิงค์ไว้ให้อีกด้วยขอให้มีความสุขกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนะคะ
http://gg.gg/kru-premnutcha
เว็บไซต์เรียนรู้ออนไลน์กับครูเปรมณัฐชา
    ขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ออนไลน์                           กับครูเปรมณัฐชานะคะ

ลิงค์น่าสนใจ
http://www.thaiteachers.tv/
http://krusorndee.net/