คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

                                                                                                                                

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงด้วยภาษา น้ำเสียง และกริยาทำทางสุภาพ หลักการอ่านออกเสียงข้อความจับใจความสำคัญ บทสนทนา สื่อที่ไม่ใช่ความเสี่ยง บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยชน์ชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ ชีวิตประจำวัน เทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ แสดงความต้องการ การให้และขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความคิดเห็นเรื่องที่ฟังและอ่าน กิจวัติประจำวันประสบการณ์ กิจกรรม เรื่องต่างๆ สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการฟังและอ่านเขียนวิเคราะห์ ค้นคว้าความรู้ รวบรวมข้อมูล สำคัญจากสื่อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใช้ในสถานการณ์จริงและจำลองในห้องเรียน สถานศึกษา การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสารการสืบค้นหาความรู้ การค้นคว้าข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

                เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความคิดเข้าใจ มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ความรับผิดชอบ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ และ รักความเป็นไทยรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

 1.1      ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4      

 1.2     ม.2/1  ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 

 1.3     ม.2/1  ม.2/2 ม.2/3                

 2.1      ม.2/1 ,  ม.2/ ม.2/3                   

 2.2     ม.2/1  ม.2/2 

               ต 3.1     ม.2/1 

                ต 4.1     ม.2/1                                               

 4.2     ม.2/1

 

รวม   20   ตัวชี้วัด