คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาภาษาอังกฤษ     รหัสวิชา อ 33101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวนหน่วยการเรียน 1.0  หน่วยกิต  จำนวน   2  คาบ / สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

คำอธิบายรายวิชา

 

                        รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษา คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยาย ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง  บทละครสั้น ประโยคและข้อความ การตีความ การถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผล การอภิปรายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย การนำวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ การค้นคว้า การสืบค้น การบันทึก การสรุป การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จำลองทีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะตามกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน และกระบวนการฝึกภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ภาษาอย่างมีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น มีขันติธรรม ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีมารยาท ถูกต้อง ตามกาลเทศะ และบุคคล มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และมีสุนทรียภาพทางภาษา