โครงการ
โครงการที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้รับอนุมัติให้บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ
Comments