Nyheder‎ > ‎

Vedtægter

Matr. Nr. 213 Amagerbro Kvarter

Under Elmene 8-10-12

 

VEDTÆGTER

for

Ejerforeningen Elmebo

 

Navn, hjemsted og formål

§1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Elmebo. Foreningen er stiftet 20. november 1974.

Stk 2. Dens hjemsted er København

Stk 3. Foreningens formål er at administrere alle fællesanliggender for ejerlejlighederne i ejendommen matr. Nr. 213 Amagerbro, Under Elmene 8-10-12 (herefter kaldet ejendommen.) Herunder sørge for at ro og orden opretholdes i ejendommen og at ejendommens vedligeholdelsesstand er forsvarlig.

 

Medlemmer

§ 2. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejlighederne i ejendommen. Hvis en lejlighed ejes i fællesskab af flere personer anses disse i fællesskab som et medlem.

Stk 2. Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning.

Stk 3. Den tidligere ejers medlemskab er først endeligt bragt til ophør, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst, og når samtlige eventuelle forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. I overgangstiden har ejerlejligheden kun 1 (én) stemme i henhold til ejerlejlighedens fordelingstal.

Stk 4. Såvel køber som sælger er pligtig til at informere foreningens adminstrator om ejerskiftet senest 14 dage efter underskrift af salgsaftale/købsaftale.

Stk 5. For Ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne subsidiært, personligt og solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal.

Stk 6. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter overfor ejerforeningen for alle tilgodehavender herunder forbrugsrelaterede afgifter med tillæg af renter og omkostninger som ejerforeningen måtte have vedrørende den pågældende ejerlejlighed, også selvom dette tilgodehavende er opstået i en tidligere ejers tid.

 

Lejlighederne

§ 3. Lejlighederne er nummereret og er tildelt fordelingstal efter følgende skema.

Nr

Adresse

Fordeling

Nr

Addresse

Fordeling

Nr

Addresse

Fordeling

1

12 st. tv.

2

13

10 st. tv

3

25

8 st. tv.

2

2

12 st. th.

2

14

10 st. th

3

26

8 st. th.

2

3

12 1. tv.

2

15

10 1. tv

3

27

8 1. tv.

2

4

12 1. th.

2

16

10 1. th

3

28

8 1. th.

2

5

12 2. tv.

2

17

10 2. tv

3

29

8 2. tv.

2

6

12 2. th.

2

18

10 2. th

3

30

8 2. th.

2

7

12 3. tv.

2

19

10 3. tv

3

31

8 3. tv.

2

8

12 3. th.

2

20

10 3. th

3

32

8 3. th.

2

9

12 4. tv.

2

21

10 4. tv.

3

33

8 4. tv.

2

10

12 4. th.

2

22

10 4. th.

3

34

8 4. th

2

11

12 5. tv.

2

23

10 5. tv.

3

35

8 5. tv

2

12

12 5. th.

2

24

10 5. th.

3

36

8 5. th

2

 

 

Generalforsamling

§ 4. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

Stk 2. Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal.

Stk 3. Til beslutninger om væsentlige forandringer af fællesbestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændringer i denne vedtægt kræves:

·         at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer efter fordelingstal er repræsenteret på generalforsamlingen. Er dette ikke tilfældet se da Stk. 4.

·         at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer efter fordelingstal stemmer herfor.

      Stk 4. Såfremt mindre end 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer efter fordelingstal er repræsenteret på generalforsamlingen og 2/3 af de tilstædeværende stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal.

 

§ 5. Hvert år afholdes inden udgangen af april måned ordinær generalforsamling.

Stk 2. Dagsorden for ordinær generalforsamling::

1.       Valg af dirigent og referent

2.      Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.

3.      Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

4.      Forelæggelse af budget for næste regnskabsår.

5.      Indkomne emner til behandling.

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen

7.      Valg af revisor.

8.      Eventuelt.

Stk 3. Det reviderede regnskab for det forgange år og budget for indeværende år fremsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Stk 4. Revisor afgår, men genvalg kan finde sted.

Stk 5. Revisor skal være en statsautoriseret revisor.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller, når det til behandling af et opgivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

 

§ 7. Generalforsamling varsles af bestyrelsen ved opslag i opgangene minimum 4 uger før afholdelse. Hvis en generalforsamling beslutter at holde en ny generalforsamling varsles det i forbindelse med udsendelse af referat.

Stk 2. Generalforsamlinger indkaldes ved brev af bestyrelsen med minimum 8 dages varsel.

Stk 3. Indkaldelsen skal som minimum angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

Stk 4. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal fremgå af dagsordenen.

Stk 5. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen.

Stk 6. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen, derunder bestyrelsens beslutninger.

Stk 7. Begæring om at få et emne behandlet på en generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelsen.

Stk 8. Samtlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves ved skrifteligt fuldmagt.

 

Bestyrelsen

§ 8. Generalforsamlingen vælger 3-5 personer til bestyrelsen.

Stk 2. Valgbare er kun foreningens medlemmer, disses ægterfæller og nærtstående slægtninge.

Stk 3. Bestyrelsen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk 4. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under 3, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling efter bestemmelserne i stk 2.

Stk 5. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk 6. Bestyrelsen indkaldes af formanden når denne finder det nødvendigt eller på begæring af bestyrelsesmedlemmer.

Stk 7. Hvis bestyrelsen består af 4 eller 5 medlemmer er den beslutningsdygtig når 3 medlemmer er tilstede. Hvis bestyrelsen består af 3 medlemmer er den beslutningsdygtig når 2 medlemmer er tilstede.

Stk 8. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk 9. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlingerne.

Stk 10. Ejerforeningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 9. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

Stk 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommen fællesanliggende, derunder betaling af fællesudgifter, tegning af forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser.

Stk 3. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab.

Stk 4. Bestyrelsen skal antage en administrator til at varetage ejendommens daglige drift.

 

Økonomi

§ 10. Foreningen skal bortset fra en eventuel grundfund og en rimelig driftskapital ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene af medlemmerne opkræve de fornødne bidrag, der kræves til at bestride ejendommes fællesudgifter

Stk 2. Foreningen kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller på postgirokonto, dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en sådan størrelse, som er nødvendigt for den daglige drift.

Stk 3. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter. Beløbet fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstal, og bestyrelsen kan forlange, at medlemmerne betaler bidraget forud i et vist antal måneder, der skal være ens for samtlige medlemmer.

Stk 4. Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.

Stk 5. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk 6. Ved indflytning og fraflytning i Ejerforeningen Elmebo betales et flyttegebyr, der hensættes til drift og vedligehold af opgangene. Beløbet opkræves af administrator ved ejeren, og gebyrets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Gebyret betales pr. flytning og omfatter således køb, salg og udlejninger i ejendommen. I forbindelse med sidstnævnte er det ved udlejning ejers pligt at sørge for rettidig indbetaling.

Stk 7. Ved brug af kælder- og loftsrum i Ejerforeningen Elmebo indbetales et depositum. Beløbet opkræves af administrator ved overdragelsen af rummet, og størrelsen på depositummet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Depositummet tilbagebetales, når rummet er ryddet og efterladt i væsentligt samme stand som ved overdragelsen. Er rummet ikke ryddet iht. denne paragraf, kan bestyrelsen inddrage depositummet og lade arbejdet udføre på den ansvarlige ejers regning.

 

§ 11. Til sikkerhed for de i § 10 stk 1 nævnte bidrag og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifter ved misligholdelse, udsteder hvert medlem et skadesløsbrev.

Stk 2. Skadesløsbrevet hovedstol fastsættes af bestyrelsen, således at hovedstolen svarer til minimum 1 års fællesudgifter og varme for den enkelte ejerlejlighed.

Stk 3. Hvis skadesløsbrevet er oprettet med en lavere hovedstol end ovenfor anført, er ejerforeningen bestyrelse berettiget til at pålægge det enkelte medlem at forhøje skadesløsbrevets hovedstol, så det svarer til minimum 1 års fællesudgifter og varme for medlemmets ejerlejlighed.

Stk 4. Omkostningerne ved ændring af skadesløsbrevet påhviler hver enkelt medlem.

Stk 5. Skadesløsbrevet skal have bedst mulig priotet.

 

Vedligeholdelse

§ 12. Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dens regning, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og al lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner, sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der er installeret indenfor lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder indtil disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder.

Stk 2. Fællesudgifter er endvidere udskiftning og vedligeholdelse af vandlås under gulv fra lejlighedens skel til faldstammen hos underboen.

Stk 3. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke.

Stk 4. Lejlighedsejeren er pligtig til at give de af ejerlejlighedsforeningen antagne håndværkere adgang til sin lejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, modernisering eller ombygning.

Stk 5. Alle inddækninger af rør og andre installationer, der går igennem væg mellem to lejligheder eller gennem etageadskillelsen er private. Dette gælder f.eks. inddækninger af faldstammer, gulvafløb og forsyningsrør til vand og gas samt el-installationer. Ved inddækninger forstås konstruktioner der skjuler disse installationer, f.eks. nedhængte lofter, køkkenelementer eller ”rørkasser”, idet rørisolering og isoleringskapper ikke betragtes som inddækning.

 

Stk 6. Disse gennemgående installationer skal på ejerens regning kunne gøres frit tilgængelige f.eks. i de tilfælde, hvor det er påkrævet af udskifte en faldstamme. Det påhviler dog ejerforeningen eller den ejer der foretager reparationen, at retablere pudslag og maling omkring rørgennemføringen.

 

§ 13. Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsens sætte lejligheden i stand for medlemmets regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningen pateret i forhold til skadesløsebrevet.

 

Altaner

§ 14. Den til enhver tid værende ejer af en altan, er forpligtet til at afholde samtlige vedligeholdelsesudgifter og andre udgifter, der kan henføres til lejlighedens altan, således at alle fremtidige udgifter i den henseende er ejerforeningen uvedkommende, herunder udgifter ved etableringen og eventuelle skader i den anledning.

Stk 2. Nye altaner skal have samme design størrelse og placering som de allerede etablerede altaner.

 

Udlejning

§ 15. Ejerlejlighederne må ikke benyttes til andet end beboelse. Udlejning er dog tilladt under forudsætning af, at en sådan udlejning kan ske uden gene for ejerlejlighedsforeningens øvrige medlemmer, og at der forudgående er indhentet bestyrelsens tilladelse. En af bestyrelsen meddelt tilladelse til udlejning kan inddrages uden varsel, hvis udlejningen er til gene for ejerlejlighedsforeningens medlemmer eller ejendommen.

Stk 2. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed, har foreningen overfor lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som en udlejer har overfor en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden. Ejerlejlighedsforeningen kan selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren.

 

Stk 3. Den pågældende lejer skal forpligte sig til at fraflytte lejemålet omgående i tilfælde af, at ejerlejligheden på grund af ejerens misligholdelse ved en tvangsauktion overtages af en køber eller af en ufyldestgjort panthaver.

 

Stk 4. Bestyrelsen kan betinge samtykke til udlejning af, at der stilles bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for betaling af fællesudgifter for den periode udlejningen vedrører.

 

Erhverv

§ 16. Medlemmerne må ikke drive erhverv fra lejligheden uden bestyrelsen samtykke.

 

Ordensregler

§ 17. Medlemmet og de personer, der opholder sig i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden.

§ 18. Såfremt et medlem gør sig skyldig i et sådant forhold, som i henhold til lejelovens berettiger udlejeren til at hæve lejemålet, herunder hvis et medlem ikke betaler de af bestyrelsen fastsatte bidrag inden 8 dage efter forfaldstid, kan bestyrelsen om fornødent udsætte medlemmet af lejligheden med fogedens bistand.

 

Opløsning

§ 19. Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved samlet salg af ejendommen. Et sådant salg kan kun finde sted efter en enstemmig beslutning på en generalforsamling, hvor samtlige medlemmer har været tilstede eller har været repræsenteret.

 

Ikrafttræden

§ 20. Nærverene vedtægter erstatter samtlige tidligere tinglyste vedtægter og ændringer til disse.

Stk 2. Vedtægterne begæres tinglyst på ejendommen matr.nr. 213 Amagerbro Kvarter, ejerlejlighed nr. 1 – 36.

Stk 3. Påtaleberettiget er ejelejlighedsforeningen ”Elmebo” ved dens bestyrelse.

Stk 4. Med hensyn til de ejerlejlighederne påhvilende panthæftelser, servitutter og byrder henvists til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. april 2014.

 

Ċ
Ukendt bruger,
15. nov. 2014 13.31