Forside‎ > ‎

Husorden

Hensyn

Alle beboere bør udvise hensyn til hinanden. Alle beboere bør huske på at vi bor tæt på hinanden og bruger de samme faciliteter og arealer. Det er et fælles gode - og et fælles ansvar.

Affaldshåndtering

Al husholdningsaffald skal være forsvarligt emballeret og må kun afleveres i lukkede plasticposer i de på ejendommen indrettede container, ligesom alle former for papemballage skal presse sammen forinden det nedkastes i affaldscontaineren.

Der må ikke henstilles affald, byggematerialer eller øvrige genstande i trappeopgange, fællesrum på loftet/kælder eller andre fællesarealer. Sker det alligevel har bestyrelsen ret til at foranledige, at det bliver smidt ud uden erstatningspligt overfor ejeren (dette gælder uanset om der står navn på eller ej). Dette sker som udgangspunkt på den enkelte beboers regning. Kendes ejerskabet ikke, sker bortskaffelsen på ejerforeningens regning.

Storskrald ekskl. bygningsmaterialer placeres på ejendommens område jævnfør vejledningen som hænger ved affaldsskuret. Vejledningen angiver ligeledes i hvilke tidsrum, det er tilladt at aflevere storskrald.

Altaner

Det er ikke tilladt at have åben ild på altaner. Her tænkes specielt på kulgrill, fakler, bål mv, men ikke stearinlys og lukkede olielamper. Gasgrill er tilladt. Høj musik på altaner er ikke tilladt ligesom der altid skal tages hensyn til at høj snak på altanerne kan genere andre i gården. Tæpper og lignende må ikke bankes fra altaner. Der må ikke stå affald på altaner (det tiltrækker duer og rotter). Fodring af fugle fra altaner er ej tilladt.

Ved rengøring af altaner med vand skal man tage hensyn til eventuelle underboer.

Vindsejl i lærred mellem træmmerne eller vindskærm i glas/plast er tilladt. Begge skal være fastgjort forsvarligt, så det ikke blafrer i vinden. Skærme skal monteres på indersiden af sikkerhedsgrunde.
Altankasser er tilladt på både ind- og udvendig side.
Øvrige synlige monteringer skal godkendes af bestyrelsen inden opsætning.

Hunde og andre husdyr må ikke færdes på altanerne uden opsyn.

Cykelparkering mv

Parkering af cykler/knallerter/motorcykler/cykeltrailere og lign. i gården er ej tilladt.

Cykler må ikke parkeres i trappeopgange. Barnevogne må ikke blokere for passagen i trappeopgange.

Adfærd

Al støjende adfærd, herunder høj musik bør undgås af hensyn til de øvrige beboere i ejendommen. Unødig støj eller leg på trapperne må ikke finde sted. Generelt skal der være ro fra kl. 22.00 til 7.00. Støj fra boremaskine, hammer, sav eller andet larmende arbejde skal ske i dagtimerne og afsluttes inden kl. 20.00.
Der henvises iøvrigt til Æblegårdens ordensregler med hensyn til adfærd i gården og altaner.
Det er godt naboskab at hænge en seddel op i opgangen og naboopgangen i god tid, inden man holder fest eller inviterer mange gæster på besøg.

Rygning er hverken tilladt i trappeopgange, kælder eller loft.

Ejendommens installationer

Driftsforstyrrelser og reparationer
Alle driftsforstyrrelser herunder uregelmæssigheder ved vand- og varmeforsyninger, rørsprængninger mv. skal meddeles administrationen eller viceværten straks. Hvis reparation kræver adgang til en eller flere boliger, vil der blive anmodet om adgang til de pågældende lejligheder. Opnås der ikke adgang inden for rimelig tid efter anmodning, kan administrationen skaffe sig adgang til lejligheden ved hjælp af låsesmed. Udgiften i den forbindelse dækkes af ejerforeningen.

TV, Internet, telefon
Der er i ejendommen installeret internet via fibernet fra Novomatrix. Herudover har ejendommen en installation fra TDC, der kan levere bredbånd, tv og fastnettelefon. Yderligere oplysninger kan fås af Novomatrix eller TDC.

Emhætter
Det er IKKE tilladt at tilkoble en emhætte til udluftningskanal i køkken. Køkkenkanalen er taget ud af drift og permanent lukket under taget. Montering på kanalen i bad er ikke tilladt, da denne ikke er dimensioneret til dette formål.

Fælles Weber kuglegrill
Forening har en Weber kuglegrill til fælles brug i foreningens beboere samt til den årlige sommerkomsammen. Den står i cykelkælderen sammen med grillstarter m.v. Ved brug sættes den op i gården. Tøm evt askebeholder under grillen. Efter endt brug rengøres rist med stålbørste(hænger på grill) samt top- og bund luftspjæl lukkes så grillen slukkes. Grillen sættes tilbage i kælderen hurtigst muligt efter endt afkøling.
Er du i tvivl om brugen af den, så kontakt evt en i bestyrelsen for hurtig gennemgang.

Ejerskifte

Ejerskifte skal meddeles administrationen tillige med navn på den nye ejer. Det påhviler sælgeren at give den pågældende husorden til den nye ejer.

Husdyr

Det påhviler den enkelte hunde-/katteejer at fjerne dyrets efterladenskaber fra ejendommens område. Ligeledes skal den enkelte hunde-/katteejer gøre rent på fællesarealerne, hvis dyrene sviner. Hunde og katte med mere må ikke luftes i gård og port. Det påhviler den enkelte dyreejer at sikre sig, at dyrene ikke gør/hyler eller larmer på anden måde så det generer de andre beboere, særligt når ejeren ikke selv er hjemme. Bliver dette ikke overholdt, kan tilladelsen til hunde-/kattehold inddrages.

Gårdlauget Æblegårdens ordensregler

Ordensreglerne kan hentes her: http://www.aeblegaarden.net/home/ordensregler