Forside‎ > ‎Bestyrelsen‎ > ‎

Bestyrelsesmøder 2007-2009

4. Marts 2010 kl. 19:00 hos Lars - Referat

Deltagere: Inga, Claus, Merete og Lars

 • ComX
  • Ved problemer med TV kanal udvalget bedes man rette henvendelse til ComX.
  • Vi fortsætter med at tilbyde Viasat's kanaler igennem ComX. Kanaludbuddet bliver større og koster lidt mere.
  • På grund af ny aftale med ComX og Viasat er der ikke opkrævet betaling for Viasat-kanaler i første kvartal, den betaling kommer selvfølgelig senere, for dem der har valgt Viasat-kanalerne.
 • Tilstandsrapport
  • Det blev diskuteret hvordan rapporten skal fremlægges på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil der blive fremlagt konsekvensberegninger på 3 mulige forbedringsudgifter. Generalforsamlingen bliver bedt om at tage stilling til beløbsstørrelsen, hvorefter den nye bestyrelse kan arbejde videre med, hvad det så konkret skal udmøntes i. Rapporten forventes at blive tilgængelig her på siden, når den foreligger i sin endelige form.
 • Gårdlaug
  • Planen for udvidelsen af skraldeskurene med plads til pap og storskrald blev igen skitseret.
 • Rengøring
  • Lars overdrager opgaven med at kigge på nyt rengøringsfirma til Merete.
  • Der lægges op til at kontrakten med et nyt rengøringsfirma indeholder en årlig hovedrengøring, samt ugentlig fejning af bagtrappe til 2. sal.
 • Energirapport
  • Rapporten er bestilt hos det firma, som administrator har foreslået. Inga følger op på status. Bestyrelsen forventer sammenligneligt indhold med den rapport Københavns Energi lavede i 2009.
 • Generalforsamling
  • Vedtægterne kræver at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 15. februar. Vi starter arbejdet med at udarbejde dagsordnen.
 • Overdragelse
  • Foreningens hjemmeside. Lars har startet arbejdet med at få flyttet hjemmesiden til netplads.dk
  • Foreningens papirer. Lars har fået overdraget foreningens papirer fra Claus.

11. februar 2010 kl 19:00 på Kareten - Referat

Deltagere: Inga, Lars og Claus (Merete syg)(Referent: Claus)

 • Udtrædelse: Lennarth er udtrådt af bestyrelsen, da de har solgt deres lejlighed.
 • Beretningen
  • Ingen kommentarer til det foreløbige udkast. Mangler dog ComX.
 • Rengøring
  • Opgaven overdrages fra Lars til Merete. Husk at aflevere materiale hurtigst muligt
 • Ejendomsrapporten
  • Der ligger en udkast, men det bliver op til den kommende bestyrelse at arbejde med den og prioriterer dens indhold. Generelt er ejendoms forfatning over middel i henhold til vores rådgivende ingeniør Peter Jahn.
 • EMO - energirapport
  • Den er lovpligtig, og skal laves hurtigst muligt, da Lennarths købere har krævet den. Inga tager denne.
 • Brandalarmer
  • De er nu opsat og i drift. Fortrappen er for sig selv, hvor loft, bagtrap og kælder signalere til hinanden.
 • ComX/ViaSat
  • Vi har diskuteret om det kommende setup. Det er bestyrelsens opfattelse at den administrative byrde ikke kan fortsætte som hidtil. Det er forespurgt Bill/Qvortrup om kan tage, hvad Claus har foretaget indtil nu.
 • Serverportering af hjemmeside
  • Claus har hjemmesiden ef-elmebo.dk liggende på egen server, men den skal porteres til en hosting uden i byen. Lars og Claus tager denne.
 • Mailoverdragelse
  • Claus har haft det meste af korrespondance med eksterne liggende i elmenet.dk mail, og det overdrages til Lars.
 • Generalforsamling
  • Generalforsamlingen er fastsat til den 14. april kl 18:00 på Kareten. Der mangler konfirmation fra Bill.

23. november 2009 19:00 hos Lennarth - Refereat

Oprindeligt den 2. november 2009..

 • Dispensation for udlejning 10 st th
  • Godkendt.
 • Vinduer
  • Inga finder vinduesleverandør og sender til Claus
 • ComX og ViaSat
  • Der er nyt.. ViaSat kanaler kan nu leveres via ComX, men det bliver noget dyrere.. "ViaSat"-pakken kommer til at koste 100kr mod ca. 60 kr i dag. Der er dog 8 kanaler mod 2 i dag. ComX vil i den sammen kun levere 2 pakker(basis og ultimativ). Hvis vi som forening indgår en kontrakt med ViaSat vil ultimativ pakken indeholde alle ViaSat kanalerne. De resterende 2 kanaler fra parabolen kommer også via ultimativ pakken.
 • Postkasser og reklamer
  • Affald/reklamer
  • Inga laver et opslag til opgangene og smider en seddel ind i hver lejlighed.
 • Rengøring
  • Lars har fundet et par firmaer, og indhenter tilbud som nuværende kontrakt + 14 dages rengøring på bagtrappen + årlig hovedrengøring i april måned.
 • Vedligeholdelse
  • Haft møde/undersøgelse af ejendommen med Peter Jahn, og der kommer med rapport inden generalforsamlingen.
 • Parkering
  • Der er kommet nu kontakt på plads, og Inga har snakkket med dem om larmen og weekendarbejde. Der bliver ikke lavet om på hvornår og hvor meget der bliver arbejdet, men fra Inga opfording til at sætte sedler op hver gang.
 • Brandalarmer
  • Claus: Aftalt med elektrikker at der bliver i uge 1 2010.
 • Gårdlauget
  • Der har været generalforsamling, og der er truffet beslutning om at lave storskrald i Kongedybet enden.. der forligger et referat.. Barnevogne bliver tilgodeset i forbindelse med udbygning til dette.

7. september 2009 18:45 hos Claus - referat

Til stede: Lennarth og Claus (Ikke beslutningsdygtig)

 • Altaner: To udestående, som vil blive udbedret i nuværende uge, og projektet afsluttet.
 • Postkasser: Opsætning i denne uge.
 • Brandalarmer: Er bestilt, men ingen aftalt tid endnu.
 • Gårdlaug: Forlag til udbygning i forbindelse med håndtering af storskrald. Vores forening har ingen problemer fremsendte forslag selvom det ikke match det tidligere beskrevet.
 • Rengøring: Lars er ikke tilstede, men har lovet at hente nogle tilbud ind til næste møde.
 • Vedligeholdelse: Arrangeret møde med Peter Jahn den 29. september hvor ejendommen gennemgåes.
 • Forsikring: Efter undersøgelse er konklusionen at vores nuværende leverandør er ok, så ikke nogen ændringer her.
 • Oprydning på loft: Det bliver ryddet mandag den 13. september og der bliver hængt sedler op i opgangene den 8. september.
 • Cykeloprydning: Ingen afklaring, da Inga ikke var tilstede.

29. juni 2009 18:45 hos Inga - referat

Tilstede: Merete, Inga, Lars og Claus

 • Altaner: Mail sendt rundt fra Lennarth: Korte budskab: Det går fint - dog lidt forsinket. Der er nogle ting, som Peter Jahn (vores rådgiver) er blevet gjort bekendt med.
 • Brandalarmer: Afventer færdiggørelsen af altanprojektet.
 • Postkasser: Bestilt og bliver sat op i september.
 • Tilbud
  • Forsikring: Mail fra Lennarth: Et nyt tilbud fra Tryg er væsentligt dyrere end nuværende. Afventer et mere.
  • Rengøring: Undersøgelse af markedet er i gang af Lars.
 • Vedligeholdelse:
  • Tilbud på repearation af tag fra Ringsted Bygning Entreprise indhentet. Vi afventer Peter Jahns bygningsundersøgelse, så vi kan få lavet hvad han finder også. Umiddelbart er der ikke nødvendigt med lift i gården. Hvis det er nødvendigt, så holder reparationstilbuddet sikkert ikke.
  • Peter jahn er hermed valgt til at lave en vedligeholdelsesplan på timepris.
  • Københavns Energi tilbyder at laver et eftersyn gratis på vores varmvandsinstalltion, da vi bruger ca. kr. 7.300 for meget grundet for høj retur temperatur. (Merete?)

18. maj 2009 18:45 hos Lennarth - referat

 • Velkommen til nye medlemmer
  • Til stede: Inga, Merete, Lars, Lennarth og Claus
 • Brandalarmer
  • Tilbud på kr. 31.000 + moms er accepteret, men Claus kigger på tilbuddet igen om det er den rigtige løsning.
 • Altanprojektet (opdatering)
  • Ca. 14 dage forsinket. 5. sal har givet lidt problemer, men ellers kører det fint. De flytter til opgang 10 ca. 20. maj.
 • Foreningsfest den 19. juni
  • Vi holder den selvom der kan være lidt rodet grundet altan.
  • Inga køber diverse ind, og "drengene" tænder grillen ved 17-tiden
 • 1 stk. mgl. tagsten og 1 stk. knust tagsten fra den første altan på 5. Udover det er tagrender utætte mod gaden og måske flere steder. Murværket over indgangen til opg. 10 nedbrydes af regnvandet fra den defekte tagrende. Der er også utæthed i overgang mellem kanap og inderste stue i 10 tv. Der sidder en raket i nedløbsrøret over 12 tv.
 • Vedligeholdelse:
  • Tilstandsrapport og plan ( Tilbud fra Peter Jahn )
   • Lennarth snakker med Peter om at lave en "light" udgang i forhold til tilbud på kr. 25.000 + moms, da det ikke er alle elementer som er relevant.
  • Observeret ved tag: 1 stk. mgl. tagsten og 1 stk. knust tagsten fra den første altan på 5. Udover det er tagrender utætte mod gaden og måske flere steder. Murværket over indgangen til opg. 10 nedbrydes af regnvandet fra den defekte tagrende. Der er også utæthed i overgang mellem karnap og inderste stue i 10 tv. Der sidder en raket i nedløbsrøret over 12 tv.
 • Nyt fra gårdlauget samt valg af ny repræsentant.
  • Indtil videre tager formanden kontakten.
 • Postkasser
  • Vi har fået en ordrebekræftelse. Levering forventet omkring den 15. sept. Der bliver opsat på følgende måde: 2 kolonner bag hoveddøren og en kolonne på "flade" stykke på væggen ind st. tv.
 • Rydning af loft
  • Merete tager kontakt til 3x34 og hører om muligheden for at de bortskaffer. Seddel omdeles en uge før rydningen.
 • Gennemgå årets regnskab for mulige besparelser
  • Lars henter nye tilbud på rengøring
  • Lennarth undersøger vores forsikring
 • Cykeloprydning
  • Vi forsøger at få det igennem, så vi kan rydde cyklerne i forbindelse med sommerfesten.

4. maj 2009 19:30 hos Claus - Referat

 • Til stede: Lennarth og Claus (Bestyrelsen ikke beslutningsdygtig)
 • Nyt: Gitte Nørgaard ønsker ikke længere at være vores repræsentant i gårdlauget, så der skal findes en ny. Claus er foreløbig kontakt, men er ellers udsat til næste møde.
 • Ny husorden ændres og sendt til bestyrelsen for endelig godkendelse.
 • Der er konstateret problematik omkring flugtveje under opsætning af altaner. Lennarth tager kontakt til altan.dk for at få løst problemet.
 • Det fremsendte referat fra Qvortrup blev gennemgået, tilrettet og efterfølgende sendt til resten af bestyrelsen.

30. marts 2009 19:30 hos Inga - Referat

 • Til stede: Inga, Ole og Claus
 • Ole har valgt at trække sig fra bestyrelsen
 • Vi gennemgår overordnet generalforsamlingen den 31. marts 2009.
 • Vi diskuterer de seneste diskusioner om vedligholdelse af ejendomme, og det bliver besluttet at vi vil indstille at der bruges resourcer på rådgivning i forbindelse med en vedligeholdelsesplan.

2. marts 2009 19:30 - Referat

 • Tilstede: Inga, Ole, Lennarth og Claus
 • Postkasser
  • Vi havde et firma ude og vise deres kasse og løsning. Det ser lovende ud, og da de kan levere en lydsvag model, bliver det sikkert dem. Det er desværre også de dyreste, men test af lydniveau bagvedliggende stuelejligheden ved gør at det er nødvendigt. Firmaet hedder Eden Park. Løsningen bliver at de bliver sat med 2 søjler a 4 stk bag hoveddøren på den skrå væg. I 8 og 12 bliver der sat 1 søjle a 4 stk ved siden af på den lige væg. I 10 kommer den sidste søjle til at sidde på den lige væg modsat ved informationtavlen.

Postkassemodellen forventes fremvist på generalforsamlingen

 • Vedligeholdelse
  • Vedligeholdelsesplanen bliver opdateret med nye prioriteringer og opgaver.
  • Tagrender: De er utætte nogle steder, men vi har ikke overblikket. Ole kontakter Bjarne for få det overblikket næste gang det regner.
  • Opgange/udedøre: Ole forsøger at indhente tilbud (igen). Ole snakker med Bjarne om han kan sætte tætningslister på alle 6 døre.
 • Generalforsamlingen
  • Beretning: Det første udkast er skrevet.
  • Forespørgsel om udkast til regnskab/budget/indkaldelse er afsendt til Bill med ønske om levering senest den 13. marts
 • Fugt i 10 4 th:
  • Der er konstateret sorte afmærkninger grundet fugt i stort værelse mod gården. Det er undersøgt og der er en revne udvendigt, men det forventes ikke at komme herfra. Det forventes at det er fra kondens/kuldebro i lejligheden.
 • Gårdlauget
  • Affalds 1) Ordningen fjernes. Det bliver forbudt at sætte storskrald. 2) Storskrald fjernes hver 14. dag. 3) Der bygges et skur i skyggesiden af gården på ca. 12 kvadratmeter. (Jesper er på sagen. Jeg mener, at det er meget vigtigt, at dette debatteres grundigt af alle, inden noget sådant evt. sættes i gang.)
  • Bestyrelsen støtter mulighed nummer 2 - evt med yderligere ekstra afhentning. Mail afsendt til formanden for gårdlauget samt vores repræsentant Gitte Nørgaard.
 • Altaner
  • Det er endeligt blevet afgivet produktionsordre, og vi afventer en detajletidsplan. En optimistisk plan siger at opsætningen kan ske omkring påske 2009. Altan.dk til udsende et tilbehørskatalog i nærmeste fremtid, hvor beboerne kan vælge vindsejl, parasoller osv. Vi kunne konstatere forskellige holdninger til en standardisering af materiale/farvevalg på ting, som ville kunne ses fra gården. Det vil blive diskuteret og konkluderet på generalforsamlingen.

2. februar 2009 20:30 hos Claus - Referat

 • Altaner: Det er godkendt mundligt af KK, og de næste skridt er beskrevet i mail til altankøberne. Det forventes at de første altaner hænger på lejlighederne omkring 1. juni 2009.
 • Rengøring: Claus kontakter KK(Thomas) for rengøring af vores vej. Det bliver meget beskidt i vores opgange pga beskidte veje.
 • Husorden: Claus laver en side til Inga. Inga laver de rettelser som er diskuteret på mødet.
 • Røgalarmer: Intet nyt, men tilbud forsøges hentet fra elektrikker
 • Postkasser: Inga tager fat i et postkasse firma for præsentation ved næste møde. Vi ligger vægt på lavt støjniveau. Det skyldes især stuelejlighederne samt de lydte opgange.
 • Farve på byggepladshegn: Ole fortsætter med det og laver en brev til borgmesteren. Formanden underskriver med støtte, men Ole er afsender
 • Beretning 2009: Claus laver selvfølgelig et udkast

3. november 2008 - Referat

Tilstede: Lennarth, Ole og Claus

 • Bestyrelsen har "mistet" et medlem (Claus)
  • Jørgen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen har valgt at fortsætte med fire medlemmer, da der ikke er nogen kendte kandidater
 • 3. kvartals regnskab(Claus)
  • vi har ikke brugt så mange penge som forventet, da ikke alle ønskede projektet er igangsat/afsluttet. Dertil er afsluttede projekter samtidig billigere end forventet
 • Postkasser(Inga)
  • Inga er godt i gang med undersøgelse af muligheder samt priser for installationen
 • Parkeringsprojektet
  • Ankre under ejendommen(Claus)
   • Underskrifter på deklarationen fortaget og afsendes senere af Inga.
  • Gadelys(Claus)
   • Kasser er opsat, så lyset ikke genere ind af vinduer
  • Farve på byggehegnet(Ole)
   • Ole arbejder videre med at få opbakning til tiltag om lysere byggehegn. Alle adspurgte bakker op indtil videre.
 • Røgalarmer(Claus)
  • Tilbudshentning er i gang, og svar forventes i løbet af 14 dage.
 • Reperation af opgangsdørene og maling af opgange(Lennarth)
  • Møde med håndværker i næste uge.
 • Reperation af nederste sektion af bagtrapperne(Claus)
  • Understøtning er trappetrin i alle tre bagopgange er foretaget. 10'ren er dog ikke i den bedste stand, så det kan forventes at den skal helt udskriftes
 • Indtrængning af fugt/vand i kælderen(Ole)
  • Der indsættelse højvandslåse i de to afløb i kælderen vi har i henholdsvis i 10 og 12. Tilbud er indhentet til kr. 20.000 + moms. Det sættes i værk med det samme.

16. September 2008 - Referat

Fremmødte: Lennarth, Ole og Claus

 • Altan projektet
  • Orientering om status - se under altan projektet på hjemmesiden. Den er opdateret.
 • Postkasser
  • I udgang 2009 (ifølge reklamer tilsendt formanden) skal der opsættes postkasser i stueplan for alle lejlighederne. Claus
 • Lakering af bagtrapper
  • Denne opgaver er udført og lukket.
 • Nyt fra Parkeringsprojektet og evt problemer hermed
  • Byggehegnet har en utilfredstillende mørk farver til stor gene for stueetagen. Ole har haft fat i KK om farveskift, men uden held. På bestyrelsens vegne har Ole forfattet en skrivelse til Klaus Bondam, som han forsøger at få underskrifter fra de andre ejendomme som kan være generet af det.
  • I samme omgang undersøges status for lysinstallationen, da den virker generende på anden sal for de gamle lamper. De nye lamper er også problematiske.
 • Orientering fra seneste møde om overfladen.
  • Ikke specielt nyt, men det kører videre med grønne områder og træer.
 • Nyt fra ComX TV
  • Alle kanaler i pakke 1 og 3 bliver nu udsendt på DVB-T (digitale signaler) via ComX via pakke 3
 • ef-elmebo.dk og elmenet.dk domænerne overdrages og mail server ændres til Google.
  • Tidligere har Claus eget domænerne, men de overdrages til foreningen.
 • Oversvømmelser i kælderen (undersøges af Ole)
  • Ole undersøger med Bjarne om de mulige/kendte steder, hvor det kommer ind. Afhængig af svarene snakker Ole evt videre med en entreprenør.
 • Maling og reperation/nye døre på gadesiden.
  • Opgangene ser ikke for godt ud efterhånden. Lennarth kontakter maler/tømre for at få et overslag over prisen på maling og udskiftning/renovering af dørene.
 • Vi forsøger at lave fast møderutine. Første mandag i ulige måneder. Første gang er den 3. november kl 18:15.

Referat for konstituerende møde efter generalforsamlingen d. 15. april 2008

Umiddelbart efter generalforsamlingen den 15. April holdt den nye bestyrelse sit første møde, hvor den konstituerede sig selv. Bestyrelsen består nu af Lennarth Fynboe, Claus Schneider, Ole Bach, Jørgen Petersen og Inga Juul Vind. Claus Schneider er formand, Bill Glesner fortsætter som kasserer og sekretær-kasketten skiftes vi til at tage på.

Vi aftalte at vi hurtigst muligt indkalder den person i Københavns kommune, der er ansvarlig for parkeringsprojektet, til et møde med bestyrelsen. Målet er dels at vise, at vi i vores ejerforening er meget interesseret i at få medindflydelse. Dels at få et klart svar på status over både det underjordiske projekt samt overfladen. Vi vil opfordrer kommunen til at der snart holdes et stort møde, hvor alle kan deltage og komme med ideer og stille spørgsmål. Opgaven med at finde personen, sende brev og telefonisk opfølgning står Ole og Claus for.

Loftet skal ryddes – Inga beder sin mand Michael om at samle et par gæve mænd fra foreningen, så der inden for den næste måneds tid kan bæres skidt og møg ned til stor-skrald. Foreløbig har Michael 10, 4. Th, Hartmann 10, 3. Tv, Lennart 10 5, th meldt sig som stærke mænd. Opgaven er udliciteret til Inga/Michael

Bestyrelsen besluttede endnu en gang at sætte skub i arbejdet med at få lavet nye husregler samt kigge vedtægterne igennem. Inga skriver et tidligere udkast til husregler igennem, som hun sender rundt til bestyrelsen inden næste møde, så vi kan diskutere det i plenum. Angående vedtægterne kontakter Inga Bill for at høre i hvor høj grad vi kan ændre konkret på vedtægterne omkring udlejning (ifht privat ejendomsret) Opgaven ligger hos Inga

Bestyrelsen forsøger igen at samle foreningen til en sommerfest trods fiaskoen sidste år. Inga skriver en invitation, som Ole og hende deler ud personligt. (For hvem kan sige nej til så to smukke mennesker, spørger jeg bare!)

Claus har indhentet tilbud på reparation af bagtrappes nederste trin. Det ender med en lak. Claus er på sagen.

Claus fortsætter arbejdet med røgalarmerne.  

Dagsorden/referat marts

 • Altanprojektet:
  • Nyt tilbud gennemgåes
 • Rengøring af trapperne: (Renon Rengøring)
  • Udførelsen:
   • For dårligt udført arbejde (både deres egen kontrol og klage fra beboere)
   • Manglende udført af aftalt arbejde (ifølge kontrakt)
  • Manglende fremmøde (ligner dog kun enkelt gang, men det blev der fulgt op på, så de kom)
  • Deres koncept virker dog ganske prof.
  • Det er blevet foreslået fra flere beboere og Renon Rengøring at der godt kunne bruges en hovedrengøring på trapperne
  • Jeg vil forsøge at tage en snak med dem, da der indtil videre har været tilfredshed med dem.
  • > Formanden har haft en godt dialog med dem og de har oppet sig ganske meget.
 • Lakering/Fernisering af første to etager på bagopgangene.
  • Der slides hård på trætrinene - især her i de våde måneder
  • Tilbud skal måske hentes på dette arbejde.
  • > Overfladen på trinene er ikke bekendt, men tilbud er hentet.
 • ComX
  • Information
  • Overdragelsesforretningen

Dagsorden og referat 7. november 2007

 • Altanprojektet:
  • Skal vi vente med nyt bestillingsmøde til vi har fået svar fra gårdlauget?
  • Kan vi forvente parvis altanbestillinger mod gaden? (i givet fald skal jeg have fat i et revideret tilbud fra Altan.dk)
  • Ny tidsplan
   • Projektet overdrages til Inga. Lennarth hjælper dog stadig.
   • Lennarth søger dog for indkaldelse til bestillingsmøde.
   • Flytning af telefonledninger ved 1sal og evt lodrette til hver enkelt lejlighed: Claus
   • Undersøge fællesfinansering via Qvortrup: Inga
 • Tagrojekt
  • Lennarth er blevet kontaktet af et tømrerfirma, der ønsker at købe 6. salen med det formål at give os et nyt tag og etablere lejligheder, og har indvilget i at holde et møde med firmaet for at høre hvad de kan tilbyde.
   • Dette bliver udskudt indtil videre. Vi afventer til altanprojektet er sat godt i søen.
 • Nøgler til gratisaviser
  • Skal vi udlevere af nøgle til gratis aviser (forespørgsel fra morgenavisen 24 timer)? - svar til Qvortrup pr email efterfølgende.
   • Inga tager kontakt til 24timer for at høre nærmere om betingelser mv.
 • Brandalarmer
  • Seneste nyt: Ringede for rykker - Amager El Service lover at lade være med at glemme det denne gang.

August - September

Der har foregået en del mindre møder med henblik på at afklare situation omkring altansituationen. Vi undersøgte igen ønsket om at få altaner, og der var god stemning for det. Derfor be det besluttet at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling kun til beslutning om altaner. I denne afstemning blev det også fremlagt angående altaner på gadesiden. Begge dele blev vedtaget den 10. oktober 2007.

Andreas er udtrådt af bestyrelsen grundet hussalg. Claus Schneider overtager formandsposten og bestyrelsen har valgt at fortsætte uden at tage yderligere personer ind.

Referat af bestyrelsesmøde 30. juni 2007

 • Altanprojekt (Lennarth): Vi har fået et nyt tilbud fra altan.dk baseret på 12. stk. altaner i stedet for oprindeligt 34 altaner i det første tilbud. Desuden er tilretning af tagrender, udvekslinger, hårdttræsgulv og hårdttræshåndlister blevet en del af tilbudet. Samlet set er prisen på altanerne steget med ca. 50% pr. stk. Dette skyldes dels det lavere antal (de fasteudgifter bliver fordelt på færre altaner og vi går glip af mængderabat) og dels tilvalgene. Valget stod imellem altan.dk eller at prøve nogle andre firmaer, hvilket vil give en forsinkelse i projektet på anslået 3 måneder. Prisen fra altan.dk er med det nye tilbud i niveau med et nogenlunde tilsvarende tilbud fra firmaet Ravn&Christensen (tilbudet var ikke til Elmebo, men en anden ejerforening, som vi har fået en kopi af). Det blev besluttet endeligt at vælge altan.dk. Der indkaldes til møde for alle beboere den 22. august på kareten. Sammen med invitationen sendes et bestillingsskema. Tilmeldinger til møder sendes til Maria senest 8/8 og bestilling af altaner afleveres senest 29/8
 • Parkering (Claus): Claus orienterede omkring parkeringsprojektet - se evt. den del af hjemmesiden, som vedrører dette.
 • Nøgler: Til Lennarths store glæde købte Maria opgaven med at lave kopier af nøglerne til gården.

30. maj 2007

 • Velkomst
  • De 'gamle' medlemmer byd de to nye (Maria og Inga) velkommen gav en introduktion fra deres 'store' bestyrelseserfaring.
 • Qvortrups referat
  • Der er kommet et par rettelse til det, og formanden sørger for at tilrette det og få det underskrevet og sendt til Qvortrup
 • Roler i bestyrelsen
  • Andreas Elkjær: Formand, Bygningsansvarlig
  • Claus Schneider: ComX kontakt, Kontakt til Bjarne (vicevært)
  • Lennart Fynbo: Altan-projekt ansvarlig
  • Maria Nielsen: Nyt medlem
  • Inga Vind: Nyt medlem
 • Elmebo grillfest ( Inga og Maria )
  • Der kom et forslag på bordet om at holde en grillfest for Elmebo's beboere. Det blev hurtigt bakket op af samtlige i bestyrelsen, og datoen blev fastlagt til den 30. juni.
  • Der indkøbes en Weber grill med tilbehør til formålet. Den stilles herefter til rådighed for beboerne.
  • Inga laver indbydelse hurtigst muligt og omdeler til alle lejligheder.
 • Parkeringsprojekt Under Elmene ( Claus )
  • Der er indgået en aftale med KK-Vej og Park, om at afholde et møde den 27. juni kl 17:00 på Kareten, hvor interesenter fra Under Elmene kan diskutere det fremtidige udsendende. Det er et tidligt møde i forhold til den officielle plan for borgermøder ang. byrummet ovenpå parkeringskælderen, så det evt er muligt at påvirke antal nedkørsler til parkeringskælderen samt hvor stort areal på Under Elmene, som skal indgå i renoveringen af byrummet efterfølgende. Claus forsøger at samle nogle repræsentanter fra den andre ejendomme. Flere fra bestyrelsen ønsker at deltage, og det vil også være muligt. Mere om det senere.
 • Brandalarmer ( Claus )
  • Der er ikke sket noget endnu, men Claus har sagen på sit bord.
 • Altaner ( Lennarth )
  • Der blevet diskuteret ud fra det første tilbud, men Lennarth kommer med et nyt tilbud, som skal danne grundlag for den endelig bestilling
  • Det forventes at altanerne er installeret senest 1. april 2008
 • Ejendommens tilstand
  • Vi diskuterede den generelle tilstand af vores ejendom, og det stod klart at der er plads til forbedringer. Det bliver taget op i løbet af året på bestyrelsesmøder
 • Nye vedtægter og husorden
  • De vil blive behandle senere på året. De nuværende versioner ligger her
 • Nøgler til gården ( Lennarth )
  • Der var folk som manglede nøgler til at komme ind i gården samt til toiletet. Der var uvist hvordan man kunne få fat i dem. Claus vil kontakte Bjarne for finde ud af det. SVAR: Vi kan enten bede Bjarne om at lave dem eller få dem lavet selv. Lennarth får fat i nogen til senere udlevering.