ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΜΕΛΗ


ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Α) H εταιρεία αποτελείται από συνεργαζόμενα, σπουδάζοντα, αρωγά και επίτιμα μέλη.

α) Συνεργαζόμενο μέλος, έχει δικαίωμα να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην φαρμακευτική.

Για την εγγραφή ως συνεργαζόμενο μέλος θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει σχετική γραπτή αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου), εφόσον ζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα μέσω φανερής ψηφοφορίας με απόλυτη πλειοψηφία.

Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση κατά την επόμενη συνεδρίασή της, η οποία αποφασίζει πλέον οριστικά.

β) Σπουδάζον μέλος έχει δικαίωμα να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, που φοιτά σε φαρμακευτικό τμήμα της χώρας μας ή της αλλοδαπής.

Για την εγγραφή ως σπουδάζον μέλος θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει σχετική γραπτή αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως βεβαίωση εγγραφής σε πανεπιστημιακό τμήμα), εφόσον ζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα μέσω φανερής ψηφοφορίας με απόλυτη πλειοψηφία.

Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση κατά την επόμενη συνεδρίασή της, η οποία αποφασίζει πλέον οριστικά.

γ) Αρωγό μέλος έχει δικαίωμα να γίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπα, το οποίο προσφέρει πνευματική, οικονομική ή υλικοτεχνική ενίσχυση στην Εταιρεία.

Για την εγγραφή ως αρωγό μέλος θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει σχετική γραπτή αίτηση. Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα μέσω φανερής ψηφοφορίας με απόλυτη πλειοψηφία.

Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση κατά την επόμενη συνεδρίασή της, η οποία αποφασίζει πλέον οριστικά.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ανακηρύξει και να ονομάσει το αρωγό μέλος είτε δωρητή, είτε ευεργέτη, είτε μεγάλο ευεργέτη. 

δ) Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται, σε ένδειξη τιμής, Έλληνας ή αλλοδαπός επιστήμονας ο οποίος έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη ή / και στην Εταιρεία.

Το επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Β) Η εταιρεία, δύναται επίσης να αναπτύσσει συνεργασίες με μεμονωμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα και φορείς από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, τα οποία θα μετέχουν σε ομάδες εργασίας ή ομάδες υλοποίησης προγραμμάτων και επιτροπές έρευνας και μελετών και θα αποτελούν δυναμικό της επιστημονικής εταιρείας, παρέχοντας κατά περίπτωση αμειβόμενες ή μη υπηρεσίες και καταθέτοντας προτάσεις στο Δ.Σ. της εταιρείας, σχετικά με την υλοποίηση των σκοπών της.

Γ) Οι ανωτέρω κατηγορίες μελών, πέραν του τίτλου τους, δεν μπορούν να έχουν οποιουδήποτε είδους συμμετοχή στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Δ) Τα μέλη της εταιρείας δεν μπορούν να τεθούν σε υπαλληλική σχέση με αυτή, επιτρέπεται όμως η σύναψη συμβάσεων έργου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας.


ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ


α) Τα μέλη της εταιρείας υποχρεούνται να συμβάλουν στην εκπλήρωση των σκοπών αυτής, αναλόγως με τις δυνατότητες τους, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις αυτής, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπόλοιπων οργάνων της Εταιρίας, να καταβάλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους όπως αυτές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα επίτιμα μέλη καθώς και τα αρωγά μέλη, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών και συνδρομών.

β) Το μέλος της εταιρείας που καθυστερεί την συνδρομή του, εκπίπτει των δικαιωμάτων του, τα οποία όμως επανακτά αυτόματα εάν εξοφλήσει τις οφειλόμενες συνδρομές. Αναίτια καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο (2) ετών αποτελεί αιτία διαγραφής του.


ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ


Τα μέλη δικαιούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία και να συμβάλλουν στην ευόδωση των σκοπών της, να παρίστανται στις συγκεντρώσεις και να λαμβάνουν μέρος στην συλλογική προσπάθεια και δράση.


ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ


Υποψήφια εξερχόμενα μέλη είναι:

α) Όσοι υποβάλουν σχετική αίτηση.

β) Όσοι καταδικάζονται για αξιόποινες πράξεις σχετικές με την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος ή με την λειτουργία της εταιρείας.

γ) Όσοι δεν συμμορφώνονται στις καταστατικές τους υποχρεώσεις.

δ) Όσοι αντιδρούν ή φέρουν με οποιοδήποτε τρόπο εμπόδια στην πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.

Εφόσον το αίτημα για διαγραφή το καταθέτει το ενδιαφερόμενο προς διαγραφή μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επικυρώσει το αίτημα του.

Εφόσον το αίτημα για διαγραφή το καταθέτουν δύο τουλάχιστον εταίροι για μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα, το αίτημα μέσω φανερής ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία.

Εξερχόμενα μέλη εκπίπτουν οποιουδήποτε τίτλου, δικαιώματος ή υποχρέωσης είχαν εντός της εταιρείας ενώ δεν δικαιούνται οιασδήποτε χρηματικής ή άλλης αποζημίωσης.