ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΟΡΟΙ


ΑΡΘΡΟ 6: ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Το κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00€), που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Το ανωτέρω κεφάλαιο διαιρείται σε επτά (7) μερίδια των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) και κατεβλήθη σήμερα στο ταμείο της εταιρείας ισόποσα από όλους τους ιδρυτές-εταίρους, ήτοι από τετρακόσια ευρώ (400,00€) έκαστος.


ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΡΟΙ


Α) Οι οικονομικοί (αλλά μη κερδοσκοπικοί) πόροι της εταιρείας συνίστανται αποκλειστικά και μόνο στην εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων για την εκπλήρωση των σκοπών αυτής, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος, και θα προέρχονται από:

α) Ετήσιες και έκτακτες εισφορές των εταίρων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.

β) Ετήσιες και έκτακτες εισφορές των μελών της εταιρείας, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

γ) Δωρεές των εταίρων προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας και ειδικότερα έξοδα ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά και λοιπά έξοδα.

δ) Χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων με τήρηση πάντοτε του ευεργετήματος της απογραφής, ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιδοτήσεις διεθνών οργανισμών, δημόσιων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού σκοπού της.

ε) Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά, εθνικά ή διεθνή προγράμματα.

στ) Έσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητές της και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της και κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Β) Πάσης φύσεως χορηγοί της εταιρείας, κληροδότες ή δωρητές περιουσιακών στοιχείων σε αυτήν, είναι απαραίτητο να έχουν αποδεδειγμένη ευαισθητοποίηση σε εθνικά, κοινωνικά και επιστημονικά θέματα και να μην έχουν τιμωρηθεί από τα ελληνικά ή τα διεθνή δικαστήρια για ατιμωτικά αδικήματα.

Γ) Η σύσταση της παρούσας εταιρείας ως μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, συνεπάγεται ότι η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις της έναντι του δημοσίου ή τρίτων βαρύνει όλους τους εταίρους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός. Τόσο κατά την διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας όσο και κατά τη διάλυση της δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της. Τα τυχόν, πέραν των συνεισφορών των εταίρων, καθαρά κεφάλαια της εταιρείας ή περιουσιακά στοιχεία πάσης φύσεως διατίθενται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού. Η τύχη της περιουσίας της εταιρείας και η διάθεσή της στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.