ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 1: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ


Η εταιρεία, που συνίσταται με το παρόν, έχει ως μορφή αυτήν της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως επωνυμία την: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ» και ως διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Φ.Π.». Η αγγλική επωνυμία της εταιρείας είναι: "ΗELLENIC SOCIETY OF PHARMACEUTICAL PRACTICE" και ο διακριτικός της τίτλος "H.S.P.P.".


ΑΡΘΡΟ 2: ΈΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ


Α)  Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βόλου, οδός Ιωλκού 289. Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας ορίζεται και μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Η μεταβολή αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο Βόλου.

Επίσης ανάλογα με τις ανάγκες της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Β) H εταιρεία έχει σφραγίδα που αναγράφει την επωνυμία και το ακρωνύμιο της εταιρείας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά,  το έτος ιδρύσεώς της και μπορεί να συμπληρώνεται από την εικόνα – λογότυπο της εταιρείας.


ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την ημέρα υπογραφής του παρόντος.  Η ανανέωση της διάρκειας της εταιρείας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποκλειστικά και μόνο με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των τακτικών εταίρων.

Ο θάνατος, η πτώχευση, η θέση σε δικαστική συμπαράσταση, ο αποκλεισμός ή η αποχώρηση κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών απομενόντων εταίρων.


ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΣ


Ο σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά και απολύτως μη κερδοσκοπικός και συγκεκριμένα σκοπό αποτελούν:

α) Η προαγωγή της φαρμακευτικής επιστήμης και ειδικότερα της φαρμακευτικής έρευνας, εκπαίδευσης και πρακτικής, που σχετίζονται με το φάρμακο, την φαρμακοθεραπεία και ευρύτερα την υγεία σε αρμονία πάντα με τις ανάγκες του ασθενή, των τοπικών κοινοτήτων, της κοινωνίας και της πολιτείας και σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα της φαρμακευτικής.

β) Η προαγωγή  της φαρμακευτικής φροντίδας ως νεωτερική φαρμακευτική πρακτική.

γ) Ο εκσυγχρονισμός των βασικών παραδοσιακών φαρμακευτικών πρακτικών της φαρμακοποιίας και της φαρμακοδιάθεσης.

δ) Η προαγωγή επί μέρους νεωτερικών φαρμακευτικών πρακτικών.

ε) Ο εκσυγχρονισμός επί μέρους παραδοσιακών φαρμακευτικών πρακτικών.


ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών η παρούσα εταιρία χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα, απολύτως και αποκλειστικά μη κερδοσκοπικά και ιδιαίτερα:

α) Σχεδιάζει, προετοιμάζει, εκτελεί, αξιολογεί ερευνητικά, εκπαιδευτικά, πιλοτικά προγράμματα φαρμακευτικής πρακτικής, καθώς και συστήματα πιστοποίησης ορθής φαρμακευτικής πρακτικής.

β) Προβαίνει στην συγγραφή και δημοσίευση / έκδοση άρθρων και βιβλίων ή στην μετάφραση και δημοσίευση / έκδοση άρθρων και βιβλίων, σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς της.

γ) Διοργανώνει ή συμμετέχει σε συνέδρια και εκδηλώσεις σε εθνικό, βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

δ) Συνεργάζεται µε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό ή διοικητικές αρχές της ημεδαπής ή αλλοδαπής µε συναφείς δραστηριότητες.

ε) Προβαίνει σε ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις για την προβολή των σκοπών της και χρησιμοποιεί τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα σχετικά µε αυτόν μηχανικά και τεχνικά μέσα.

στ) Προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εξυπηρετεί τους σκοπούς της.