ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΤΑΙΡΟΙ


ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΟΥ


Α) H εταιρεία αποτελείται από τακτικούς, δόκιμους και επίτιμους εταίρους

α) Τακτικός εταίρος έχει δικαίωμα να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην φαρμακευτική, ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με την φαρμακευτική (τουλάχιστον επί τέσσερα συναπτά έτη), και έχει διανύσει τουλάχιστον δύο έτη ως δόκιμος εταίρος.

Για την αναβάθμιση από δόκιμο σε τακτικό εταίρο θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει σχετική γραπτή αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου, βεβαίωση εργασίας, βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Δ.Σ. παραμονής τουλάχιστον δυο ετών ως δόκιμο μέλος). Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση των εταίρων εγκρίνει ή απορρίπτει, αιτιολογημένα, το αίτημα μέσω φανερής ψηφοφορίας με πλειοψηφία που ορίζεται από το Άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως ο ενδιαφερόμενος εκπίπτει του τίτλου, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του δόκιμου εταίρου.

Οι ιδρυτές εταίροι αποκτούν αυτόματα την ιδιότητα του τακτικού εταίρου.

β) Δόκιμος εταίρος έχει δικαίωμα να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην φαρμακευτική, ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με την φαρμακευτική (τουλάχιστον επί δύο συναπτά έτη).

Για την εγγραφή ως δόκιμος εταίρος θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει σχετική γραπτή αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου, βεβαίωση εργασίας), καθώς επίσης από έγγραφη πρόταση δύο τακτικών εταίρων. Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση των εταίρων εγκρίνει ή απορρίπτει, αιτιολογημένα, το αίτημα μέσω φανερής ψηφοφορίας με πλειοψηφία που ορίζεται από το Άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού.

Ο δόκιμος εταίρος οφείλει εντός του 5ου εξαμήνου από την εγγραφή του (ως δόκιμος εταίρος) να καταθέσει αίτηση για τακτικός εταίρος, εάν όχι τότε αυτομάτως εκπίπτει του τίτλου, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του δόκιμου εταίρου.

γ) Επίτιμος εταίρος έχει δικαίωμα να γίνει ο τακτικός εταίρος ο οποίος έπαυσε να εργάζεται επαγγελματικά λόγω συνταξιοδότησης, επί δύο (2) συναπτά έτη, με το αντικείμενο της Φαρμακευτικής.

Β) Απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκποίηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, της εταιρικής συμμετοχής, καθώς αυτή είναι αυστηρά προσωποπαγές, αδιαίρετο, ακληρονόμητο και αμεταβίβαστο δικαίωμα. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται επίσης η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος ή βάρους και γενικά οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου επί της εταιρικής συμμετοχής.

Γ) Οι εταίροι δεν μπορούν να τεθούν σε υπαλληλική σχέση με αυτή, επιτρέπεται όμως η σύναψη συμβάσεων έργου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας.


ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ


α) Οι τακτικοί, δόκιμοι και επίτιμοι εταίροι υποχρεούνται να συμβάλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, αναλόγως με τις δυνατότητες τους, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της εταιρείας, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπολοίπων οργάνων της Εταιρίας και να καταβάλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους, όπως αυτές ορίζονται από την Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Ο εταίρος που καθυστερεί την συνδρομή του, εκπίπτει των δικαιωμάτων του, τα οποία όμως επανακτά αυτόματα, εάν εξοφλήσει τις οφειλόμενες συνδρομές. Αναίτια καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο (2) ετών αποτελεί αιτία διαγραφής του.

γ) Οι τακτικοί, δόκιμοι και επίτιμοι εταίροι υποχρεούνται να συμμετέχουν ανελλιπώς στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας.

δ) Ο τακτικός και ο δόκιμος εταίρος που απουσιάζει από την Γενική Συνέλευση οφείλει να αιτιολογεί γραπτώς την απουσία του. Συνεχόμενες απουσίες (>3) του εταίρου από την Γενική Συνέλευση αποτελούν αιτία διαγραφής του, εφόσον δεν πρόκειται για λόγους ανωτέρας βίας,


ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ


α) Οι τακτικοί εταίροι παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, λαμβάνουν το λόγο, υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

β) Οι δόκιμοι και επίτιμοι εταίροι παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, λαμβάνουν το λόγο, υποβάλλουν προτάσεις. Οι δόκιμοι και επίτιμοι εταίροι δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου, ούτε μπορούν να ασκήσουν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο ούτε έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.


ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΩΝ


Υποψήφιοι εξερχόμενοι εταίροι είναι:

α) Όσοι υποβάλουν σχετική αίτηση.

β) Όσοι καταδικάζονται για αξιόποινες πράξεις σχετικές με την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος ή με την λειτουργία της εταιρείας.  

γ) Όσοι δεν συμμορφώνονται στις καταστατικές τους υποχρεώσεις.

δ) Όσοι αντιδρούν ή φέρουν με οποιοδήποτε τρόπο εμπόδια στην πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας και των αποφάσεων του Δ.Σ και της Γενικής Συνελεύσεως.

Εφόσον το αίτημα για διαγραφή το καταθέτει ο ενδιαφερόμενος προς διαγραφή εταίρος, η Γενική Συνέλευση οφείλει να επικυρώσει το αίτημα του.

Εφόσον το αίτημα για διαγραφή το καταθέτουν δύο τουλάχιστον εταίροι για τρίτο εταίρο, η Γενική Συνέλευση  εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα, το αίτημα μέσω φανερής ψηφοφορίας με πλειοψηφία που ορίζεται από το Άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού.

Εξερχόμενοι εταίροι εκπίπτουν οποιουδήποτε τίτλου, δικαιώματος ή υποχρέωσης είχαν εντός της εταιρείας ενώ δεν δικαιούνται οιασδήποτε χρηματικής ή άλλης αποζημίωσης.