ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 32: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δύναται:

α) να προσλαμβάνει και να απασχολεί προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

β) να συνάπτει με τρίτα πρόσωπα συμβάσεις έργου.

γ) να αναθέτει υπεργολαβικά την εκπόνηση τμημάτων των εργασιών της.

δ) να δημιουργεί μόνιμες ή ad hoc ομάδες εργασίας με ή χωρίς αμοιβή και επιτροπές από μέλη ή και μη μέλη της για την εξέταση και προώθηση των σκοπών της.


ΑΡΘΡΟ 33: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, θα είναι δυνατό να καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. και του Προσωπικού της Εταιρείας, οι σχέσεις της Εταιρείας με τα Παραρτήματά της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία αυτής. 


ΑΡΘΡΟ 34: ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Η εταιρεία τηρεί στα γραφεία της τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο.

Πέραν αυτών, η Εταιρεία διατηρεί επίσης τα εξής βιβλία:

α) Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης

β) Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.

δ) Βιβλίο Εταίρων.

ε) Βιβλίο Μελών.


ΑΡΘΡΟ 35: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ


Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε θελήσει, να ζητήσει και να ελέγξει όλα ή μερικά από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας καθώς και την οικονομική της κατάσταση. Τον έλεγχο αυτό πρέπει να τον ζητήσει εγγράφως, ενώ οι διαδικασίες ελέγχου θα καθορισθούν από απόφαση των οργάνων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να επιτρέψει την έναρξη του παραπάνω ελέγχου εντός τριών (3) ημερών από της προς τον σκοπό αυτό υποβληθείσης παραπάνω εγγράφου αιτήσεως.

Για τον έλεγχο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα έγγραφα, βιβλία και στοιχεία που θα ζητηθούν. Ο έλεγχος θα διενεργείται μέσα στα γραφεία της εταιρείας παρουσία εκπροσώπου ή υπαλλήλου της εταιρείας. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητούν να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των πάσης φύσεως εγγράφων της εταιρείας προς χρήση του εντολέως - εταίρου.


ΑΡΘΡΟ 36: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσεται Ισολογισμός της προηγούμενης και Προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, οι οποίοι εγκρίνονται το αργότερο εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους από τη Γ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 37: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


α) Γίνεται με ομόφωνη απόφαση των τακτικών εταίρων της Γενικής Συνέλευσης ή με την διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού.

β) Γίνεται για κάθε άλλο λόγο προβλεπόμενο από τον Νόμο.

Απαγορεύεται να καταγγελθεί από οποιονδήποτε εταίρο, άνευ σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση δε τέτοιας καταγγελίας η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων και ο καταγγέλλων αποχωρεί αυτομάτως, μόλις συντελεστούν νομίμως οι διατυπώσεις της καταγγελίας. Σε περίπτωση άκαιρου καταγγελίας άνευ σπουδαίου λόγου, ο καταγγέλλων εταίρος ενέχεται σε αποζημίωση των λοιπών εταίρων, δια την εκ της λύσεως ζημία των λοιπών εταίρων.


ΑΡΘΡΟ 38: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ


Μετά τη λύση ή λήξη της εταιρείας, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση.

Εκκαθαριστές ορίζονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η Γ.Σ. αποφασίσει ομόφωνα τον ορισμό ως εκκαθαριστών τρίτων προσώπων. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περαιώσουν την εκκαθάριση το ταχύτερο δυνατό, οι δε αποφάσεις τους θα λαμβάνονται για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως κατά πλειοψηφία.

Οι εκκαθαριστές αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, προβαίνουν στην απογραφή της περιουσίας της εταιρείας, ακολούθως μεριμνούν για την είσπραξη των απαιτήσεών της και την πληρωμή των υποχρεώσεών της, φροντίζουν για την περαίωση των πάσης φύσεως εκκρεμοτήτων της, καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της εταιρείας και των συνδεομένων με αυτήν ελευθέρων επαγγελματιών με αντίστοιχες συμβάσεις, πληρώνοντας τις σχετικές αποζημιώσεις.

Μετά την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων και την επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών στα μέλη της εταιρείας, το τυχόν απομένον ενεργητικό θα διατεθεί, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ., σε κοινωφελές ίδρυμα ή άλλο μη κερδοσκοπικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δραστηριοποιούμενο στους ίδιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

Η υπηρεσία των εκκαθαριστών θα είναι άμισθη, εκτός των πραγματικών δαπανών στις οποίες αυτοί θα υποβληθούν για την περαίωση του έργου αυτών.


ΑΡΘΡΟ 39: ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ


Η λειτουργία της εταιρείας διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 έως 784).

Για κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει μεταξύ των εταίρων ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος ως και σχετική με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εταίρων αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Βόλου, νομού Μαγνησίας.

Τροποποίηση του παρόντος γίνεται με ομόφωνη απόφαση των τακτικών εταίρων της Γενικής Συνέλευσης ή με την διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού και θα αποδεικνύεται από νέα έγγραφη συμφωνία, η οποία θα δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο. Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από σαράντα ένα (40) Άρθρα, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε ομόφωνα, από τους κάτωθι ιδρυτές εταίρους, υπεγράφη από αυτούς σε δέκα (10) όμοια αντίτυπα, ενώ ένα αντίγραφο κρατήθηκαν προκειμένου να κατατεθούν στην αρμόδια ΔΟΥ και τέσσερα για να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Βόλου.