Ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ

Σήμερα η αμφισβήτηση της επιστημονικής υπεραξίας και συμβολής του φαρμακοποιού γίνεται περισσότερο εμφανής παρά ποτέ. «Γιατί άραγε να αμείβεται τόσο υψηλά ο φαρμακοποιός, όταν η εργασία που πραγματοποιεί είναι κατά βάση τεχνικής φύσεως;» αναρωτιέται μεγάλη μερίδα του κόσμου.

Θεωρούμε ότι η κριτική που γίνεται στον σύγχρονο φαρμακοποιό έχει και μια πραγματική διάσταση που προκύπτει κυρίως απο το γεγονός ότι τα συγκοινωνούντα δοχεία της «διδασκόμενης γνώσης», της «καθημερινής πρακτικής» και των «αναγκών του ασθενή» δεν επικοινωνούν. Ο Έλληνας φαρμακοποιός διδάσκεται κυρίως φαρμακοχημεία, καθημερινά αναλώνεται σε τεχνικής φύσεως εργασίες και εν τέλει δεν ανταποκρίνεται στις, φαρμακοθεραπευτικής φύσεως, ανάγκες του ασθενή.

Η αποκατάστασης της επικοινωνίας ανάμεσα στα τρία αυτά συγκοινωνούντα δοχεία αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει η κοινωνία και ο ασθενής να βρουν τις απαντήσεις στα προβλήματα τους που σχετίζονται με το φάρμακο και την χρήση του και για να μπορέσει ο φαρμακοποιός να αποκαταστήσει την κοινωνική και επιστημονική του αξία. 

Προς την κατεύθυνση αυτή επιδιώκουμε να δώσουμε απαντήσεις, δρώντας στο στρατηγικό πεδίο της πρακτικής καθώς είναι αυτό που συνδέει την κοινωνική ανάγκη με την διδασκόμενη γνώση.ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
(το ιδανικό που θέλουμε να προσεγγίσουμε)

Στο πρόσωπο του Έλληνα φαρμακοποιού, ο ασθενής, η κοινωνία και η πολιτεία να αναγνωρίζουν:

- τον επιστήμονα, με την εξειδικευμένη φαρμακευτική γνώση, που τον καθιστά ικανό να απαντά με τον βέλτιστο τρόπο στις εξειδικευμένες υγειονομικές ανάγκες τους, που σχετίζονται με το φάρμακο και την φαρμακοθεραπεία.

- τον επιστήμονα, με την ευρύτερη υγειονομική γνώση, που τον καθιστά ικανό να απαντά με τον βέλτιστο τρόπο στις ευρύτερες υγειονομικές ανάγκες τους, που σχετίζονται με την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη & την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας.

Η συλλογικότητα μας να αποτελέσει κινητήριο δύναμη και σημείο αναφοράς κάθε προοδευτικής αλλαγής στην πρακτική του Έλληνα φαρμακοποιού.Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ
(αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε καθημερινή βάση)

Ανιχνεύουμε τις ανάγκες του ασθενή, της κοινωνίας και της πολιτείας που σχετίζονται με την υγεία, και αναζητούμε τις απαντήσεις που ο φαρμακοποιός μπορεί να δώσει μέσα από την εξειδικευμένη και την ευρύτερη οπτική του. Διερευνούμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε ο φαρμακοποιός να επιτελέσει τον κοινωνικό του σκοπό και δρομολογούμε όλες εκείνες τις αλλαγές στην έρευνα, την διδασκαλία και την πρακτική του φαρμακοποιού ώστε να ικανοποιηθούν οι παραπάνω ανάγκες.

Βοηθάμε τον Έλληνα Φαρμακοποιό, μέσω μιας διαδικασίας βασισμένης στο δίπολο θεωρίας (μεταφορά, παραγωγή, συστηματοποίηση, διάχυση γνώσης) και πράξης (δημιουργία προϋποθέσεων και εφαρμογή της γνώσης), να εισαγάγει νέες και να εκσυγχρονίσει παραδοσιακές πρακτικές σε συμφωνία πάντα με τα διεθνή φαρμακευτικά πρότυπα.ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ
(αυτά που επιδιώκουμε)

Η προαγωγή της φαρμακευτικής επιστήμης, έρευνας, εκπαίδευσης και πρακτικής, που σχετίζονται με την υγεία, το φάρμακο & την φαρμακοθεραπεία, σε αρμονία πάντα με τις ανάγκες του ασθενή, της κοινωνίας και της πολιτείας και σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα της φαρμακευτικής.

Να εισαχθεί η φαρμακευτική φροντίδα ως νεωτερική φαρμακευτική πρακτική.

Να εκσυγχρονιστούν οι βασικές παραδοσιακές φαρμακευτικές πρακτικές.
   
- Φαρμακοποιία

- Φαρμακοδιάθεση

Να εισαχθούν νέες επί μέρους νεωτερικές πρακτικές.

Να εκσυγχρονισθούν επί μέρους παραδοσιακές φαρμακευτικές πρακτικές.ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(για την επίτευξη των σκοπών της συλλογικότητας)   

- Σχεδιάζει, προετοιμάζει, εκτελεί, αξιολογεί εκπαιδευτικά προγράμματα φαρμακευτικής πρακτικής.

- Σχεδιάζει, προετοιμάζει, εκτελεί, αξιολογεί ερευνητικά προγράμματα φαρμακευτικής πρακτικής.

- Σχεδιάζει, προετοιμάζει, εκτελεί, αξιολογεί πιλοτικά προγράμματα φαρμακευτικής πρακτικής.

- Σχεδιάζει, προετοιμάζει, εκτελεί, αξιολογεί συστήματα πιστοποίησης ορθής φαρμακευτικής πρακτικής.

- Προβαίνει στην συγγραφή και δημοσίευση / έκδοση άρθρων και βιβλίων.

- Προβαίνει στην μετάφραση και δημοσίευση / έκδοση άρθρων και βιβλίων.

- Διοργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις σε εθνικό, βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

- Συμμετέχει σε συνέδρια και εκδηλώσεις σε εθνικό, βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

- Συνεργάζεται µε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό ή διοικητικές αρχές της ημεδαπής ή αλλοδαπής µε συναφείς δραστηριότητες.

- Προβαίνει σε ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις για την προβολή των σκοπών του και χρησιμοποιεί τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα σχετικά µε αυτόν μηχανικά και τεχνικά μέσα.

- Προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εξυπηρετεί τους σκοπούς του.

- Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο για την επίτευξη των σκοπών του.ΑΞΙΕΣ
(τα ιδανικά που καθορίζουν την σκέψη και δράση μας αποτελώντας ταυτόχρονα μέτρο αξιολόγησης τους)

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Ο ΑΣΘΕΝΗΣ,Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
Οι ανάγκες των οποίων αποτελούν πυξίδα για την σκέψη και δράση μας. Η εμπιστοσύνη τους είναι εγγύηση για το μέλλον και γι’ αυτό  αποτελεί προτεραιότητα μας.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Σεβόμαστε την μοναδικότητα του κάθε ατόμου, την αυτονομία, τις ιδέες και τις εμπειρίες του, τις ιδιαίτερες κλίσεις και ταλέντα τα οποία αναγνωρίζουμε και ενισχύουμε.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Επιδιώκουμε την αμοιβαία ενδυνάμωση μέσα από την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, την από κοινού εργασία και δράση, εντός και εκτός της εταιρείας, με άτομα και συλλογικότητες, σεβόμενοι πάντα την αυτονομία των συμβαλλόμενων μερών.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Επιβραβεύουμε την εντιμότητα, την ειλικρίνεια και την ηθική. Πρώτα κάνουμε αυτοκριτική, και μετά κριτική. Είμαστε δίκαιοι. Λειτουργούμε σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, αποδεχόμαστε την ευθύνη για τις πράξεις μας και τα αποτελέσματα της. Εστιαζόμαστε στην επίλυση των προβλημάτων και όχι στην εξεύρεση δικαιολογιών. Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις διαδικασίες και υποστηρίζουμε τις αποφάσεις από την στιγμή που θα ληφθούν. Κάνουμε πράξη τα λόγια μας.

ΠΡΟΟΔΟΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Προοδεύουμε καθημερινά και καινοτομούμε. Δε μένουμε στάσιμοι, μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εξελισσόμαστε, αλλά επίσης ξαποσταίνουμε και αναστοχαζόμαστε.*** Ποια η έννοια της πρακτικής;

Πρακτική είναι η δημιουργική εφαρμογή της γνώσης, καθοδηγούμενη από μία κοινή φιλοσοφία και μέσα από μια κοινή διαδικασία, προς επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων με τρόπο που είναι αποδεκτός από την κοινωνία, οδηγώντας στην διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού ρόλου.

Φαρμακευτική πρακτική είναι η δημιουργική εφαρμογή της φαρμακευτικής γνώσης, καθοδηγούμενη από μία κοινή φιλοσοφία και μέσα από μια κοινή διαδικασία, προς επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων με τρόπο που είναι αποδεκτός από την κοινωνία, οδηγώντας στην διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού ρόλου.

Η φαρμακευτική πρακτική δεν είναι μία αλλά πολλές, άρα και ο επαγγελματικός ρόλος του φαρμακοποιού δεν είναι ένας αλλά πολλοί. Η ποικιλία αυτή, με εμφανή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, διαμορφώθηκε σταδιακά στο πέρας των αιώνων καθώς ο φαρμακοποιός προσάρμοζε την γνώση και πρακτική του άρα και τον ρόλο του στις αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες.

Η φαρμακευτική πρακτική είναι ταυτόχρονα ένας επιστημονικός κλάδος, ο οποίος μαζί με τρείς ακόμη επιστημονικούς κλάδους, αυτούς της φαρμακευτικής, της φαρμακευτικής χημείας - φαρμακογνωσίας και της φαρμακολογίας – φαρμακοθεραπείας σχηματίζουν την επιστήμη της φαρμακευτικής. Ο επιστημονικός κλάδος της φαρμακευτικής πρακτικής ασχολείται με το πώς η γνώση και οι δεξιότητες που αποκτώνται στους υπόλοιπους τρείς επιστημονικούς κλάδους της φαρμακευτικής θα εφαρμοσθούν στην πράξη προκειμένου να επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα του ασθενή, της κοινωνίας και της πολιτείας. Ασχολείται επομένως με την ανάπτυξη των επιστημονικών ρόλων του φαρμακοποιού.


*** Η αφετηρία και η διαδρομή της σκέψης και της δράσης μας;

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Ποιες είναι οι ανάγκες του ασθενή, της κοινωνίας και της πολιτείας που σχετίζονται με την υγεία;

ΣΤΑΣΗ 1η
Πως εμείς οι φαρμακοποιοί μπορούμε να απαντήσουμε, μέσα από την εξειδικευμένη και ευρύτερη οπτική μας, στις παραπάνω ανάγκες;

ΣΤΑΣΗ 2η

Ποια γνώση, ποιές δεξιότητες αλλά και ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να γίνει αυτό εφικτό;

ΣΤΑΣΗ 3η
Πως δρομολογούμε τις απαιτούμενες αλλαγές για να ικανοποιηθούν οι παραπάνω ανάγκες;