EDUCAnet - síť prestižních středních škol

                                                                                                                                                        UČITEL                                     ŘEDITEL                      Motto projektu EDUCAnet                                                      

"Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné."

                                                                                                                                                                                                                                        John Fitzgerald Kennedy (1917 - 1963)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                prezident USA


Zde najdete officiální stránky škol:                                                                  
                                                                                                                     EDUCAnet
                

                                                                                                                            


      Praha                                Brno                               České Budějovice                              Kladno                                        Ostrava                                    Pardubice


                                  Organizace                                                                                                                                                            Firemní kultura
Vize
Hodnoty trvale vyznávané všemi zaměstnaci sítě
Strategické postupy
Partneři sítě škol


  Vize: Postavit a provozovat prestižní síť středních škol vyhledávanou klienty.
   
  Síť středních škol EDUCAnet poskytuje v otevřeném, moderním a dynamickém systému kvalitní vzdělání a připravenost do života mladým lidem v různých místech České republiky. Cílový počet studentů je v současnosti stanoven na 2000 (včetně dálkového studia).

  Současná skladba studijních oborů (gymnázium, technické liceum, obor aplikace výpočetní techniky a obor podnikatel) je variabilní. Síť škol se dynamicky přizpůsobuje potřebám svých klientů a potřebám zaměstnavatelů. Tyto skupiny považuje EDUCnet za své partnery a společně s nimi nachází východiska spolupráce. V zájmu propojení teorie a praxe dochází ke spolupráci s významnými společnostmi jako jsou GOOGLE, LENOVO, IBM, DEL, AUTOR, HUSKY, OLYMPUS, OPTREAL a další..
  Dalším typickým znakem sitě EDUCAnet je masivní využití moderních technologií. Každý student má po celou dobu studia k dispozici kvalitní notebook. To mimo jiné umožňuje přístup k e-learningovým portálům jednotlivých škol sítě EDUCAnet a ke vzdělávacím portálům škol a firem z různých částí světa. Pro výuku jsou velmi významným pomocníkem produkty firmy Google určené školám. Zejména se jedná o balík produktů Google Apps. for Schools. EDUCAnet se stal  prvním pilotním partnerem firmy Google v ČR na půdě středních škol.

   


  Hodnoty trvale vyznávané všemi zaměstnaci sítě jsou:

  Nadstandard

  se trvale promítá do veškeré naší činnosti. Škola neustále přináši novinky do výuky a výchovného procesu. Stejně tak do nadstandardního technického vybavení jak školy tak každého žáka. Pro výuku a testování nabytých znalostí a dovedností používá každý žák notebook. Ve všech prostorách školy se může žák kdykoliv spojit s celým světem pomocí internetu, stejně tak se kdykoliv připojuje ke školní síti, tedy na žákovský server. Obdobně se připojují k síti i učitelé, s tím, že užívají zejména učitelský server jako úložiště svých dat. Ve školách se masivně užívají veškeré produkty určené školám od společnosti Google. Zde jsou také nadstadardní možnosti práce s daty a programy v úložišti dat společnosti Google či jinde v síti. Sít EDUCAnet byla v roce 2008 pilotní školou, která se zaměřila na úzkou spolupráci se společností Google ČR.

  Komunikace

  pracujeme v menších kolektivech, přesto jsme všichni spojeni moderními informačními technologiemi a učíme studenty všestranně komunikovat. Nejen navzájem  mezi sebou, jak je běžné, ale především k učitelům. Škola je navíc otevřena  ke svému okolí,  především k rodičům našich studentů, ale  i k veřejnosti  ( k místním úřadům, organizacím a spolkům) a zejména k firmám. Síť EDUCAnet všestranně spolupracuje s velkými, zejména technologickými korporacemi, jednotlivé školy pak s místními firmami. Tato spolupráce je zvýrazněna  v několika týdenních blocích - projektových týdnech. Otevřenou komunikací lze vyřešit mnoho úkolů i problémů a výrazně tak přispět ke splnění výchovných a vzdělávacích cílů.

  Odlišení

  je důležitou hodnotou, kterou se chceme profilovat mezi ostatními špičovými školami. Příkladem je modulová výuka, kde splývají hranice mezi jednotlivými předměty, stejně tak jako v reálném životě. Naši studenti mnohem méně memorují holé pojmy. Mnohem více sami informace a fakta vyhledávají, třídí, vyhodnocují, zpracovávají, hledají souvislosti a využívají je ve výuce a ve svých studentských projektech. V síti škol máme vlastní cestovní kancelář, která nám spojuje školy se světem a pomáhá uplatňovat znalosti v praxi. Vhodně také vyplňuje žákům volnočasové aktivity. Konečně jiná škola je naším synonymem.


  Důvěra

  kterou v široké míře vkládají do žáků učitelé je další důležitou hodnotou sitě EDUCAnet.  Studenti dodržují vzájemně odsouhlasná pravidla chování v reálném životě, při vlastní výuce, tak i v chování v internetové síti.  Školy je připravují na životní dráhu i poskytováním přiměřené míry samostatnosti ve studentských projektech i outdoorových aktivitách.

  Zábava

  je poslední důležitou hodnotou, kterou ve školách všichni vyznávají. Škola nás prostě musí bavit. A to jak žáky tak učitele. Je to důležitá podmínka pro dlouholetou vysokou výkonnost všech. Učitelé, stejně jako žáci přicházejí  stále s něčím novým , což oživuje a zpříjemňuje náladu a atmosféru během celého studia.


  Strategické postupy


  Východiska:
  Síť středních škol dynamicky reaguje na vývoj potřeb lidských zdrojů v České republice i v globalizovaném světe. Sleduje poptávku po lidských zdrojích jak soukromém sektoru u velkých i malých firem, tak i v sektoru státních služeb. Snaží se předvídat vývoj v poptávce po lidských zdrojích ve vícelétem horizontu.
  Při specifikaci strategických postupu čerpali zřizovatelé sítě EDUCAnet  čerpali z mnoha zdrojů. Jedním z nich, který stojí za zmínku je výzkumná práce nadnárodní  poradenské společností  (velká čtyřka) pro firmy i státní sektor Price Waterhouse Coopers. Ve své studii z podkladů sebraných z celého světa se snaží předvídat péči o lidské zdroje až do roku 2020. Závěry jsou i jedním vodítkem stragtegii sítě EDUCAnet.
  - Kvalitní moderní a dynamická střední škola je nepostradatelnám základním kamenem v přípravě lidských zdrojů.
  - Poptávka po výborně připravených středoškolácích na trhu lidký zdrojů výrazně poroste.
  - Kvalitní střední školy budou mnohem méně "memorovat", mnohem více učit sbírat, třídit, vyhodnocovat, zpracovávat a využívat informace.
  - Velké firmy budou nuceny organizovat celoživotní vzdělávání, mít vlastní školu, nebo alesoň úzce spolupracovat s vybranou školou (podíl na výuce, firemní praxe, celoživotní péče o své lidské zdroje).
  - Jiný jazyk bude mateřský (na doma) jiný bude firemní (angličtina).
  - Již v 16 letech věku se budou žáci profilovat směrem k firmám,  v 18 letech věku budou ve většině případech "karty rozdány". Velké talenty budou firmami vysoce ceněny a intenzivně získávány. Firmy budou dlouhodobě pečovat všemi možným benefity o jejich udržení.
  - Informační technlogie budou velmi důležité, jejich užití se bude podílet na mnoha lidských činnostech a bude obsaženo mnoha firemních činnostech. Informační technologie se budou významně podílet na hodnocení kvality a množství odvedené lidské práce.
  - Vše "zelené"  - ekologické bude trendy. Bude vyhledáváno a žádano jak firmami tak i zákazníky. Nebude ani vadit, že často ve skutečnosti produkt nebude ekologický, bude stačit, že se tak tvářit. Nové technologie však budou významně snižovat energetickou náročnost v mnoha oborech.
  - Vysoký stupeň odborných, technologických a IT dovedností bude vyžadován nejen ve velkých korporacích, ale i v malých firmách nejrůznějšího zaměření.


  Vlastní strategické postupy v síti EDUCAnet:
  - Výrazná péče o obory s užitím informačních technologií. Zajištění výuky vysoce kvalitními učiteli informačních technologií. Kvalitní vybavení speciálních učeben. Notebook pro každého studenta. Další masivní uplatnění  techniky (audio, video) ve vlastní výuce, odborném studiu aplikací a technologií pro praxi.  Vedle běžné výuky zabezpečení výuku informačních technologií ve volitelných předmětech a kroužcích.
  - Velmi kvalitní výuka Anglického jazyka (zvláštní zkoušky, certifikáty). Výhledově dvojjazyčná výuka vybraných předmětů, vybrané předměty v angličtině. Nezastupitelná úloha rodilých mluvčí. Výměnné pobyty. Nikoliv však na úkor dalšího světového jazyka.
  - Těsné propojení sítě škol s pečlivě vybraným portfoliem partnerských firem (částečně i se státními institucemi). Podíl odborníků na vlastní výuce, organizování studijních praxí a stáží pro studenty ve firmách, řešitelské úkoly pro firmy, projektové týdny směřované k partnerským firmám, společný marketing školy a firmy.
  - Prodloužení denního studia směrem "dolů" - víceletá gymnázia pomohou zachovat rodinné prostředí školy při optimálním počku žáků.
  - Organizovat zkrácenou  formu distančního studia v dnešní dynamické společnosti.
  - Plynulý nástup k celoživotnímu vzdělávání pro odborné pozice (speciální rekvalifikace)
  - Pro kapitálové posílení vzdělávacích záměrů a pro kvalitní permanentní modernizaci školy v maximální míře využít otevřené ESF (Evropské strukturální fondy).
  - Sledovat vývoj v oblasti péče o liské zdroje, pružně reagovat na změny, včas předvídat trendy. Přizpůsobit době tyto strategické postupy.
  . Klientům zabezpečit kvalitní vzdělání za pomoci moderních didaktických metod a postupů. Za účinné pomoci moderních technologií klienty kvalitně připravit (postavit základní kameny) pro životní pracovní dráhu  a pro navazující (celoživotní) studium.


  Partneři firmy jsou: