PODNIKÁNÍ

ŠVP: PODNIKÁNÍ

RVP: Podnikání

Absolventi tříletých učebních oborů si mohou tímto způsobem doplnit středoškolské vzdělání.
Dvouleté kombinované nástavbové studium připravuje absolventy na uplatnění ve výrobní, obchodní nebo podnikatelské praxi. Především toto rozšíření
a prohloubení je zaměřeno do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopnosti aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situaci v podniku.

Délka přípravy

2 roky – kombinované studium, ukončeno maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady

Předpokladem přijetí je úspěšně ukončený tříletý učební obor.

Přijímací řízení

Pořadí bude určeno dle průměrného prospěchu z SOU. Podrobnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v sekci přijímací řízení.
Pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. 

Organizace výuky

Studium probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách v úterý a jednou měsíčně pátek odpoledne a sobota.
Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Hradí se školné 
(1.600,-Kč/měsíc).

Učební plán

viz příloha

Ċ
Jan Císař,
22. 9. 2017 0:59