MANAGEMENT SPORTU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

ŠVP: MANAGEMENT SPORTU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

RVP: Ekonomika a podnikání

Odborní poradci ŠVP:  Fakulta tělesné kultury UP Olomouc

                                  KVS Laguna Nový Jičín

Absolventi studijního oboru se mohou uplatnit v podnicích všech právních forem, zejména však ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách, rekreačních zařízeních, cestovních kancelářích apod. Jsou připraveni vykonávat ekonomické, obchodní a administrativní činnosti zejména jako asistenti sportovních manažerů, asistenti trenérů, asistenti marketingu a později manažeři či ekonomové sportovních zařízení, nebo manažeři jednotlivých klubů či sportovců. Absolventi oboru jsou připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména v oborech ekonomického charakteru především se zaměřením na marketing a marketing sportu nebo v oborech trenérství.

Profilující předměty

Profilující složka profilu absolventa je charakterizována schopnosti aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, které umožní absolventu
v krátkém čase se kvalifikovaně uplatnit v oblasti výkonu činností, Odborná připravenost absolventa se projevuje získáním:
  • znalostí obecných historických zákonitostí tělesné kultury,
  • vyjadřovacích předpokladů pro samostatnou tvorbu rozvíjením individuálních invenčních schopností,
  • znalostí a dovedností prakticky realizovat tělovýchovný proces i různé formy sportovního tréninku,
  • znalostí, které mu umožní odborně teoreticky zdůvodnit správnost tělovýchovného procesu,
  • teoretických i praktických základních i speciálních pohybových dovedností ve všech hlavních druzích sportu,
  • vyšší tělesné zdatnosti a výkonnosti,
  • znalostí a dovedností, které mu umožní realizovat se v oblasti sportovní reklamy, sportovního managementu a marketingu sportu a tělovýchovy,
  • znalosti a dovedností potřebných pro efektivní ekonomické řízení provozu sportovních zařízení,
  • dovednosti pracovat s odbornou literaturou.


Délka přípravy

4 roky, ukončeno maturitní zkouškou


Vstupní předpoklady

Předpokladem přijetí je úspěšné absolvování základní školy a splnění podmínek přijímacího řízení ke studiu na středních školách.

Předpoklady přijímacího řízení

Žáci budou přijímáni dle výsledků přijímacích zkoušek a dosaženého prospěchu na ZŠ. Podrobnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v sekci přijímací řízení.
Pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. 

Organizace výuky

Studium je organizováno jako denní. Hradí se školné (1.300,-Kč/měsíc).

Stipendia

Prospěchová stipendia třem nejlepším žákům každé třídy v rozsahu 3200 – 13000 Kč. Mimořádná stipendia při studiu více sourozenců na škole.

Sociální partneři

Basketbalový klub Nový Jičín, Klub vodních sportů Laguna, Skokanské můstky Frenštát p. Radhoštěm.

Učební plán

viz příloha

Naše škola se stala Fakultní školou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Na základě smlouvy o spolupráci s Fakultou tělesné kultury UP v Olomouci se naše škola zařadila do sítě spolupracujících škol pod názvem Fakultní škola Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Touto smlouvou získala naše škola možnost spolupracovat v rámci přednášek, konzultací a při přípravě žáků na přijímací zkoušky na FTK UP Olomouc.

Ċ
Jan Císař,
15. 6. 2016 5:09