BUSINESS A PRÁVO

ŠVP: BUSINESS A PRÁVO

RVP: Ekonomika a podnikání

Garant oboru

Prof. Ing. Milan Zelený,M.S., Ph.D.

je česko-americký ekonom působící na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na dalších univerzitách ve světě.  Dlouhodobě drží 1. příčku v žebříčku nejcitovanějších českých ekonomů.Absolvent studijního oboru je schopen se uplatnit v podnicích všech právních forem, získané znalosti a dovednosti aplikovat v oblasti marketingu, managementu, podnikové ekonomiky, podnikového práva, personalistiky a zahraničního obchodu. Zároveň je připraven pro vysokoškolské studium v oborech ekonomického a právního charakteru.

Délka přípravy

4 roky, ukončeno maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady

Předpokladem přijetí je úspěšné absolvování základní školy a splnění podmínek přijímacího řízení ke studiu na středních školách.

Předpoklady přijímacího řízení

Žáci budou přijímáni dle výsledků přijímacích zkoušek a dosaženého prospěchu na ZŠ. Podrobnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v sekci přijímací řízení.
Pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. 


Organizace výuky

Studium je organizováno jako denní. Hradí se školné (1.300,-Kč/měsíc).

Stipendia

Prospěchová stipendia třem nejlepším žákům každé třídy v rozsahu 3200 – 13000,- Kč.
Mimořádná stipendia při studiu více sourozenců na škole.


Garanti odborných předmětů

Na tvorbě obsahu odborných předmětů základních i profilujících se podíleli:

EDUCA – Střední odborná škola s.r.o.,                                 Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Českomoravská asociace podnikatelek amanažerek          Odborníci z firem a institucí

Např.

Ing. Olga Girstlová. Ph.D.

Prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek. Devatenáct let budovala s manželem společnost GiTy. Za tu dobu se stala jednou z nejúspěšnějších podnikatelek. Získala několik prestižních ocenění doma i v zahraničí – v roce 1999 „Vedoucí podnikatelka světa“. Dnes se věnuje firmě Flexibuild, která se zabývá ekonomickým a ekologickým podnikáním.

Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA

Působí jako ředitelka Kulturního zařízení Ostrava - Jih, p.o. Působí také v několika dozorčích orgánech právnických osob, kde získává mj. další praktické zkušenosti pro vlastní pedagogickou činnost. V ní se zaměřuje především na oblast podnikových a osobních financí. Specializace Business finance je koníčkem a současně oblastí, ve které plánuje svůj další akademicky rozvoj. Typickou vlastností je závislost na nezávislosti a naplňování pravidla „s minimem strastí maximum slastí".

Ing. Milan Stoch, Ph.D.

Působí jako ředitel Podnikatelského inkubátoru na Vysoké škole podnikání, a.s. Ostrava a současně na Vysoké škole báňské jako odborný asistent. Nadále přednáší Mezinárodní obchod – resp. Obchodování na mezinárodních trzích. Od roku 1999 je jednatelem obchodní společnosti, která je orientována na reklamu a reprografické služby.

Ing. Kateřina Haring, MBA

Je absolventkou Univerzity řízení a managementu v Moskvě, fakulta Mezinárodních ekonomických vztahů. Pracovala  čtyři roky na Velvyslanectví ČR v Moskvě – agenda zastoupení českých firem v Rusku, organizace obchodních misí v Rusku. Své v zkušenosti nyní uplatňuje ve vlastní firmě DYNAMIC GROUP, spol. s r.o.


Co na to odborná veřejnost?

„Hospodářská komora trvale vyvíjí a také podporuje veškeré aktivity, které vedou ke zlepšování podnikatelského prostředí. Jednou z významných oblastí, které věnuje značnou pozornost, je oblast vzdělávání. Navrhovaný obor „Business a právo“ vnáší do výuky k podnikání nové přidané hodnoty zejména v rozšíření v současnosti nezbytných komunikačních a jazykových znalostí. Přínosem je také předpokládané zapojení odborníků z praxe.“

PhDr. Magda Habrmanová, ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje


„ Nabízený obor má dobře vyvážené profilující předměty a obzvlášť výuka odborných předmětů v cizím jazyce, je dobrý předpoklad pro uplatnění absolventů na TP. Dnes se již téměř nenajde zaměstnavatel, který by tyto znalosti nevyžadoval. Je to cesta správným směrem.“

Ing. Bc. Zdislav Zima,  ředitel, Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Nový Jičín

 

„Zaměstnanci jsou jednou z nejvyšších priorit ČSOB, která investuje do rozvoje jejich znalostí a vytváří možnosti pro široké uplatnění nejen v rámci ČR, ale také v zahraničí.

Stálý zájem a zaměření se na zákazníka, výkon odpovídající cílům, rozhodnost a zdravý rozum, zodpovědnost za svá rozhodnutí, otevřená a upřímná komunikace a spolupráce, rozvoj sebe sama a inspirace ostatních - to jsou kvality, které ČSOB očekává od současných i budoucích zaměstnanců, neboť umožňují zlepšit způsob vzájemné spolupráce a posílit vědomí, že nezáleží jen na pouhém dosažení výsledků, ale i na tom, jak jich dosáhli.

V odborných předmětech obor BUSINESS A PRÁVO se výše uvedené očekávání od budoucích zaměstnanců může projevit, rozmanitost odborných předmětů s sebou tak přináší širší uplatnění v bankovní sféře.“

Anna Kročilová, ředitelka pobočky ČSOB v Novém Jičíně


Učební plán

viz příloha

Ukázky studentských prací

Ċ
Jan Císař,
15. 6. 2016 5:08